VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Evropské peníze pro mimopražské základní školy

Projekt EU peníze školám je určen všem základním školám v České republice s výjimkou základních škol se sídlem na území hlavního města Prahy.

MŠMT připravilo informace na novém webu

http://www.eupenizeskolam.cz/

Výzva potrvá do vyčerpání celkové částky stanovené ve výzvě, nejpozději však do roku 2012.

Žádosti mohou základní školy začít předkládat pravděpodobně od března 2010.


Novela zákona o pedagogických pracovnících

Prodloužení lhůty pro zahájení studia pro nekvalifikované pedagogy

27. listopadu byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon posunuje termín pro zahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků oproti stávající právní úpravě o dalších pět let, tedy do konce roku 2014.


Projekty ESF

V roce 2012 probíhá další projekt Evropská unie a my – výchova a vzdělávání v evropských souvislostech.

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP.


Profesní vzdělávání - Škola 21

Grantový projekt Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v projektu je bezplatná.

Obsah projektu je zaměřen na systematické zvyšování profesní připravenosti řídících pracovníků a dalších pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání.

Aktivity projektu proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.

Byly splněny vytčené cíle a projekt byl 31.5.2012 ukončen.

===========================================================

21. května 2012 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu.

Proběhlo formální i neformální zhodnocení průběhu projektu, zazněly komentáře k dosaženým výsledkům.

Hlavní cíle projektu byly splněny.

Za příznivého počasí a účasti ředitelů škol zúčastněných v projektu, zástupců lektorského týmu projektu, pozvaných hostů a projektového týmu byla plavba po Vltavě na lodi Poseidon symbolickou tečkou za projektem.

=============================================

Aktivity projektu probíhají v souladu s harmonogramem.

Všechny vzdělávací programy realizované v projektu mají akreditaci MŠMT a absolventi těchto programů získají osvědčení. Účast v projektu je pro přihlášené účastníky zdarma.


Učitelská angličtina

Grantový projekt

Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v anglickém jazyce a zkvalitnění výuky AJ ve Středočeském kraji.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Účast v projektu je bezplatná.


Super-Nature pro ZŠ

Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v projektu byla bezplatná.


RKC Praha - KURIKULUM S

V rámci projektu KURIKULUM S vznikla v říjnu 2009 regionální konzultační centra (RKC) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP.

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje zahájilo činnost regionálního konzultačního centra Praha (RKCP), které nabízí školám tyto služby:

  • osobní konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP vedoucím pracovníkům, koordinátorům, popř. dalším pedagogům
  • praktické semináře a workshopy pro koordinátory a pro pedagogy k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP
  • předávání metodických materiálů a získaných příkladů dobré praxe prostřednictvím webových portálů

Pražský hrad, jak jej neznáte

Tematická vycházka z cyklu Příběh pražského hradu – Pražský hrad, jak jej neznáte zavede účastníky do podzemních částí třetího nádvoří Pražského hradu, kde se seznámí s archeologickými nálezy románského a raně gotického opevnění a osídlení. Sklepení pod Jiřským klášterem umožní poznat stavební vývoj nejen tohoto objektu, ale i přilehlé baziliky.

Termín: 24.11.2009 od 14:00 hod., kód: 17–02-A51, Cena: 450 Kč

Sraz účastníků ve 13:50 hod. u lavičky naproti Chrámu sv. Víta.

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na adrese koubova@vzsk.cz, telefonicky na čísle 257 312 630 nebo přímo z našeho webu v odkazu Programová nabídka nejlépe do pátku 13.11.2009. 


Středočeští učitelé v Evropském parlamentu

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje uspořádalo již podruhé vzdělávací program Evropská unie a my. Cílem bylo seznámit pedagogické pracovníky kraje se složitou strukturou a pravomocemi evropských úřadů, přiblížit jim informace o historii a současnosti těchto institucí tak, aby je mohli přenést do výuky. Pedagogové získali odborné kompetence, které mohou dále uplatnit na svých školách.

Ve dnech 4. až 8. října 2009 navštívila 42 členná skupina pedagogů Štrasburk, Lucemburk a Brusel, sídla evropských institucí.


Nákup licencí Microsoft - smlouva Select Academic Plus

Původní smlouva Select Academic mezi MŠMT a Microsoftem byla několikrát obnovena vždy na období tří let. Její platnost skončila 31. 7. 2009. Zakoupené licence mají platnost podle konkrétního typu licence.

Nová smlouva Select Academic Plus byla uzavřena s platností od 1. srpna 2009.

Pokud plánujete nákup licencí v závěru roku, již nyní je vhodné začít s registrací.


Změna zákona o střetu zájmů

Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,

zbavuje ředitele škol povinnosti podávat Oznámení o majetku evidenčnímu orgánu (MŠMT).

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Školení je zaměřeno na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.

Účast na školení je zákonnou povinností vedoucích zaměstnanců v periodě 3 let. Součástí školení je i seznámení s druhy povinně vedené dokumentace právních subjektů v oblasti BOZP a PO.


Problematika dětských úrazů a možnosti jejich předcházení

7.10. 2009 ve 13.00 hod., v ZŠ Tyršova, Nymburk

se bude konat vzdělávací program, který je určen všem dosud neproškoleným pracovníkům škol a školských zařízení.

Přihlásit se můžete v Programové nabídce.

případně e-mailem na adrese kelymanova@vzsk.cz, telefonicky na čísle 731 581 232.

kód 19–22-N50


Vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Informace je periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Dokument 15 stran, ke stažení níže nebo na webu MŠMT.


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Účastníci semináře dostanou písemné materiály – tématický obsah školení s odkazy na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.


Stránky