VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metodický seminář pro učitele informatiky v Kolíně 15. října

Účastníci budou po absolvování semináře moci lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružně reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT.

Po obecnějším úvodu bude seminář zaměřen na předání praktických poznatků lektora, který ICT na ZŠ učí řadu let, má vypracované a odzkoušené postupy a podělí se s účastníky o informace o používaných programech, učebnicích, informačních zdrojích, vhodných pracovních materiálech apod.

Rámcový obsah semináře:

  • vztah ICT ke klíčovým kompetencím, tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP,
  • didaktika informatiky, vývoj a perspektiva rozvoje ICT,
  • seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky.


Upozornění: Změna lektora seminářů AJ

Říjnové semináře Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ a SOU bude lektorovat Mgr. Hana Vohradská:

(kód 05–20-A50), 21.10.2009, 9:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5– Smíchov

(kód 05–20-P50), 22.10.2009, 13:00, 5.ZŠ, ulice 28. října 1, Příbram VII

Lektor Philip Warwick se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit.


Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

MŠMT vydává novelizovaný metodický pokyn, kterým informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení (dále jen škola) o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO) a stanoví doporučené postupy při jeho realizaci ve školách.

Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy.

Č. j. 16745/2008 – 22 V Praze dne 27.října 2008

Ke stažení (12 stran ve formátu DOC)


Aplikace klíčových kompetencí pro pedagogy ZŠ a SŠ

Semináře pro pedagogické sbory škol ve Středočeském kraji se mohou konat v kmenových školách, případně lze zorganizovat výjezd pedagogického sboru. Projekt je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR. Tématické zaměření jednotlivých seminářů:


Vzdělávací program Studium pedagogiky - termín podzim 2009 obsazen.

Pro další zájemce – počítáme s otevřením tohoto studia i v následujícím školním roce 2010–11.

Informace J. Randáková:

randakova@visk.cz


Jazykové kurzy VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov

Vážení pedagogové,

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje (VZSK) pro vás připravilo novou nabídku jazykových kurzů angličtiny v Praze:

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A1 – začátečníci

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A2 – mírně pokročilí

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / B1 – středně pokročilí

Kurz pro neaprobované učitele AJ / Příprava na mezinárodní zkoušku FCE

____________________________________________


Programová nabídka na I. pololetí šk. roku 2009/2010

Programovou nabídku na I. pololetí šk. roku 2009/2010 ve formátu PDF (64 stran A4)

si můžete již nyní stáhnout v odkazu Ke stažení.

Z nejbližších připravených vzdělávacích aktivit upozorňujeme na:


Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením

Na školní rok 2009 – 2010 připravujeme vzdělávací cyklus, který je zaměřen na
rozšíření kvalifikace výchovných poradců o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením (63 hod.)

Témata:


Kurzy pro pedagogické sbory - vztahové problémy a psychohygiena

Pro pedagogické sbory jsme pro I. pololetí šk. roku 2009/2010 připravili vzdělávací programy na zakázku:

Závislosti a primární prevence – 4 hod.

Pedagogové získají základní informace o nejčastějších závislostech (legální a nelegální drogy, ostatní závislosti) příčinách jejich vzniku a fázích závislosti, pochopí význam efektivní primární prevence ve vztahu k těmto rizikovým jevům.

Problémový žák – 6 hodin

Cílem kurzu je vést pedagogy k zamyšlení nad příčinami projevů problémového chování žáků. V kurzu je dán prostor k výměně zkušeností a diskusi, jak řešit případy projevů nevhodného chování žáků. Učitelé si uvědomí, které formy napomenutí jsou nejefektivnější a co je důležité při zvládání konfrontační situace. 


Příbram, Třída Osvobození 387, poliklinika II

Vzdělávací středisko Příbram se nachází uprostřed Příbrami v části zvané „Sídliště“, tř. Osvobození 387.

V Příbrami se ptejte na druhou polikliniku, ve které je lékařská pohotovostní služba. Před touto budovou jsou autobusové zastávky většiny městských linek a zároveň zde zastavují také autobusy přijíždějící od Prahy. 


Další termíny konzultačních seminářů

Podle zjištěného zájmu ze škol jsou připraveny pro ČJL a cizí jazyky

další termíny v posledním týdnu v srpnu a začátkem září 2009.

Sledujte aktuální stav zde v Programové nabídce (obor 14) nebo v kalendáři na webu www.novamaturita.cz odkaz Vzdělávání pedagogů.


Postup při odměňování ředitelů škol SČK

Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace.

Č.j.: 074637/2009/KUSK

soubor ke stažení – 5 stran v PDF


Vyhláška k nové maturitě - platné znění

Text nového právního předpisu, který podepsala paní ministryně 11. června 2009, po konečném redakčním zpracování vydán a zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 177/2009.

Platné znění publikované ve Sbírce záíkonů, ve formátu PDF

Dokument ke stažení (34 stran včetně příloh, ve formátu DOC)


Metodický pokyn k přípravě pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 10 373/2009–23

V Praze dne 5. června 2009

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/…YN_MatZk.doc


Konzultační semináře pro učitele ČJL a cizích jazyků k nové maturitě.

Projekt informační podpory učitelů se týká předmětu český jazyk a literatura a cizích jazyků (konkrétně Aj, Nj, Rj, Šj a Fj), které jsou v rámci nové maturity připravovány jako komplexní zkoušky. Ty se skládají ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Právě pro učitele těchto předmětů tak nastává nejvíce změn.

Konzultační semináře povedou CERMATem proškolení lektoři.

Na seminář se může přihlásit každý učitel českého jazyka nebo cizích jazyků.
Účast je dobrovolná a semináře jsou pro učitele zdarma.

Přihlášení účastníci dostanou mailem pozvánku 2–3 dny před zvoleným termínem. 


Stránky