VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Programová nabídka na I. pololetí šk. roku 2009/2010

Programovou nabídku na I. pololetí šk. roku 2009/2010 ve formátu PDF (64 stran A4)

si můžete již nyní stáhnout v odkazu Ke stažení.

Z nejbližších připravených vzdělávacích aktivit upozorňujeme na:


Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením

Na školní rok 2009 – 2010 připravujeme vzdělávací cyklus, který je zaměřen na
rozšíření kvalifikace výchovných poradců o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením (63 hod.)

Témata:


Kurzy pro pedagogické sbory - vztahové problémy a psychohygiena

Pro pedagogické sbory jsme pro I. pololetí šk. roku 2009/2010 připravili vzdělávací programy na zakázku:

Závislosti a primární prevence – 4 hod.

Pedagogové získají základní informace o nejčastějších závislostech (legální a nelegální drogy, ostatní závislosti) příčinách jejich vzniku a fázích závislosti, pochopí význam efektivní primární prevence ve vztahu k těmto rizikovým jevům.

Problémový žák – 6 hodin

Cílem kurzu je vést pedagogy k zamyšlení nad příčinami projevů problémového chování žáků. V kurzu je dán prostor k výměně zkušeností a diskusi, jak řešit případy projevů nevhodného chování žáků. Učitelé si uvědomí, které formy napomenutí jsou nejefektivnější a co je důležité při zvládání konfrontační situace. 


Příbram, Třída Osvobození 387, poliklinika II

Vzdělávací středisko Příbram se nachází uprostřed Příbrami v části zvané „Sídliště“, tř. Osvobození 387.

V Příbrami se ptejte na druhou polikliniku, ve které je lékařská pohotovostní služba. Před touto budovou jsou autobusové zastávky většiny městských linek a zároveň zde zastavují také autobusy přijíždějící od Prahy. 


Další termíny konzultačních seminářů

Podle zjištěného zájmu ze škol jsou připraveny pro ČJL a cizí jazyky

další termíny v posledním týdnu v srpnu a začátkem září 2009.

Sledujte aktuální stav zde v Programové nabídce (obor 14) nebo v kalendáři na webu www.novamaturita.cz odkaz Vzdělávání pedagogů.


Postup při odměňování ředitelů škol SČK

Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace.

Č.j.: 074637/2009/KUSK

soubor ke stažení – 5 stran v PDF


Vyhláška k nové maturitě - platné znění

Text nového právního předpisu, který podepsala paní ministryně 11. června 2009, po konečném redakčním zpracování vydán a zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 177/2009.

Platné znění publikované ve Sbírce záíkonů, ve formátu PDF

Dokument ke stažení (34 stran včetně příloh, ve formátu DOC)


Metodický pokyn k přípravě pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 10 373/2009–23

V Praze dne 5. června 2009

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/…YN_MatZk.doc


Konzultační semináře pro učitele ČJL a cizích jazyků k nové maturitě.

Projekt informační podpory učitelů se týká předmětu český jazyk a literatura a cizích jazyků (konkrétně Aj, Nj, Rj, Šj a Fj), které jsou v rámci nové maturity připravovány jako komplexní zkoušky. Ty se skládají ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Právě pro učitele těchto předmětů tak nastává nejvíce změn.

Konzultační semináře povedou CERMATem proškolení lektoři.

Na seminář se může přihlásit každý učitel českého jazyka nebo cizích jazyků.
Účast je dobrovolná a semináře jsou pro učitele zdarma.

Přihlášení účastníci dostanou mailem pozvánku 2–3 dny před zvoleným termínem. 


Informace pro školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství

MŠMT informuje školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství od 1. června 2009.

Na webu MŠMT najdete podrobný komentář ke zvýšení platových tarifů od 1.6.2009:

Informace pro školy


Prázdniny ve školním roce 2009/2010

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.


Škola pro 21. století - akční plán MŠMT

MŠMT v přímé návaznosti na vládní usnesení k rozvoji moderních technologií z října 2008 přijalo akční plán Škola pro 21. století, který neřeší jen technologické a technické aspekty ICT, ale především stěžejní oblast rozvoje – pomoc a motivaci pedagogickým pracovníkům v regionálním školství.

Akční plán rozšiřuje možnosti financování nejen formou státního rozpočtu (rozvojový program pro roky 2009–2013), ale především přispívá k motivaci jednotlivých školských subjektů zpracovat rozvojové projekty v rámci evropských strukturálních fondů pro naplnění svých vlastních představ využívání moderních technologií ve vzdělávání. 


Dokumenty MŠMT proti šikaně ve školách

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Č.j. 24 246/2008–6

12 stran v PDF

==============================

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

17 stran v PDF


Komentář MŠMT ke změně tarifů nepedagogických pracovníků

Na webu www.msmt.cz najdete podrobný komentář vysvětlující

Zdroje financování dopadu změny platových tarifů v roce 2009:

http://www.msmt.cz/…edagogickych


Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Vyhlášení 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

č.j. 4 982/2009–26, ze dne 31. března 2009 .

Cílem 2. etapy rozvojového programu je v roce 2009 navýšení prostředků určených na posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství, přičemž tato 2. etapa má zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.


Stránky