VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Návrh koncepce ICT ve vzdělávání

Vládní usnesení č. 442/2008 na jaře 2008 formálně ukončilo dřívější aktivity státu kolem ICT ve vzdělávání a ministru školství uložilo připravit „návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání“.

MŠMT si vyžádalo odklad do 30. září 2008 a návrh koncepce připravilo.

13 stran dokument (DOC) ke stažení.


MONITOR - software pro administraci autoevaluace pedagogických procesů ve školách

Lektoři: RNDr. Jiří Kuhn, Mgr. Ilona Drahotová – Gymnázium Nymburk

Místo:
MB-Mladá Boleslav, ZŠ Komenského nám. 76
26.11.2008
od 13:30h
08–27-K30

Letos poslední termín, další možnost bude na jaře roku 2009.


Poslední ročník mateřské školy

Sdělení pro ředitelky mateřských škol:

– § 123 školského zákona v platném znění –

„Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje bezúplatně.“

Případná změna školského zákona v této otázce je zatím ve stadiu projednávání.


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška č. 326 ze dne 25. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. 


Programová nabídka vzdělávání v novém školním roce

Dokončili jsme přípravu vzdělávacích programů pro první pololetí školního roku 2008/2009.
Vytištěná publikace byla rozeslána na všechny školy ve středočeském kraji před přípravným týdnem.

Dlouhodobé studijní programy budou zahájeny v září.

Můžete se informovat, případně přímo přihlásit, odkazem na Programová nabídka.

Publikace ve tvaru pro tisk (76 stran PDF) je dostupná ke stažení na naší stránce v sekci

Ke stažení.


Výjezdní setkání výtvarných pedagogů „Mapování místa“

Pro učitele výtvarného oboru na všech stupních škol, školských zařízení a ZUŠ připravujeme setkání výtvarných pedagogů.

Proběhne ve dnech 24.- 26. dubna 2009 v ZUŠ Václava Pichla v Bechyni

Obsahem a cílem je seznámit učitele prostřednictvím seminářů a tvůrčích dílen s různými formami a pojetím vzdělávacího obsahu oboru a metodicky podpořit jejich osobní invenci při realizaci ŠVP.

Z připravovaného programu:

Laboratoř vidění – workshop věnovaný zkoumání a pojmenovávání osobitého projevů žáků a studentů 


Dvě novely školského zákona

První novela reformuje maturity, druhá upravuje přijímací řízení na střední školy.

Reformní maturitu, která by měla mít dvě úrovně obtížnosti, budou studenti skládat poprvé ve školním roce 2009/2010. Náročnější zkoušku budou podstupovat hlavně zájemci o vysokoškolské studium. V přechodných letech 2010 a 2011 budou žáci maturovat povinně ze dvou předmětů. Jedním z nich bude čeština, druhým cizí jazyk či matematika. Maturita bude obsahovat i takzvanou profilovou část, o níž by měli rozhodovat ředitelé škol.


Prázdniny ve školním roce 2008/2009

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009.


Rozvojový program MŠMT

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce

Školy a školská zařízení dostanou účelovou dotaci 3077 Kč na přepočteného pedagogického pracovníka (včetně odvodů) pro rok 2008.

Plné znění na webu MŠMT.

http://www.msmt.cz/…jejich-prace


Stanovisko MŠMT k aplikaci zákona o střetu zájmů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejňuje toto stanovisko týkající se aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů budou ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol nebo školských zařízení, které jsou zřizovány územními samosprávnými celky, povinni poprvé podat do 30. června 2009, a to za kalendářní rok 2008. Oznámení se podávají vždy za určitý kalendářní rok, a to nejpozději do 30. června kalendářního roku, který po něm následuje. Nelze tedy na nové kategorie veřejných funkcionářů zpětně vztahovat povinnosti, které v rozhodném (tj. minulém) kalendářním roce neměli a mít nemohli. 


Organizace školního roku 2009/10

Organizace školního roku 2009/2010

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.


Informace MŠMT odboru 61 o platnosti vyhlášky č. 73/2005 Sb.

„Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT sděluje, že ve školním roce 2008/2009 se školy budou řídit

vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,

v původním znění.

MŠMT připravilo vyhlášku, kterou se účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., odkládá o další školní rok. Současně se zpracovává návrh zcela nové vyhlášky."


Studium pedagogiky, specializační, pro ředitele škol...

Ve školním roce 2008/09 v rámci DVPP připravujeme otevření níže uvedených vzdělávacích programů:

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ)
podle §5 odst. 2 zákona 563/2004 a §5 vyhl. č. 317/2005 Sb. č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky (dříve DPS-doplňkové pedagogické studium)
podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pro asistenty pedagoga
podle §20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a §4 vyhlášky č.317/2005 Sb.,č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro vychovatele
(pro zájemce s vyšším odborným vzděláním) podle §22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhl.. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času
(pro zájemce se středoškolským vzděláním) podle §22 odst. 1 písm. b), §17 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č. č. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
(pro zájemce se středoškolským vzděláním) podle §22 odst. 1 písm b), §16 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č.317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
podle podmínek a požadavků stanovených v zákoně 563/2004 Sb. a § 9c) vyhlášky č.317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP pro OV (koordinátor ŠVP)
podle podmínek a požadavků stanovených v § 9 b) vyhlášky č. 317/2005 Sb v rozsahu 250 hodin


Jazykově metodický kurz ruského jazyka

Letní intenzivní jazykový kurz je zaměřený na prohloubení jazykových a komunikativních dovedností učitelů. Účastníci akce získají další znalosti a dovednosti v oblasti metodického a didaktického vedení hodin ruského jazyka včetně doplňkových materiálů pro rozvoj konverzace, poslechu a čtení s porozuměním.


První předlékařská pomoc

Kurz první předlékařské pomoci

poskytuje základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení zdraví či života u dětí a dospělých ve školách a školských zařízeních. Podává také informace o právních normách, které souvisí s poskytováním a zajištěním PP.

Kurz je možné si objednat k proškolení zaměstnanců školy jako akce na objednávku, po dohodě s výjezdem lektorek na školu.

Termíny po dohodě v podzimních měsících.

Obsah kurzu:


Stránky