VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Stanovisko MŠMT k aplikaci zákona o střetu zájmů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejňuje toto stanovisko týkající se aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů budou ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol nebo školských zařízení, které jsou zřizovány územními samosprávnými celky, povinni poprvé podat do 30. června 2009, a to za kalendářní rok 2008. Oznámení se podávají vždy za určitý kalendářní rok, a to nejpozději do 30. června kalendářního roku, který po něm následuje. Nelze tedy na nové kategorie veřejných funkcionářů zpětně vztahovat povinnosti, které v rozhodném (tj. minulém) kalendářním roce neměli a mít nemohli. 


Organizace školního roku 2009/10

Organizace školního roku 2009/2010

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.


Informace MŠMT odboru 61 o platnosti vyhlášky č. 73/2005 Sb.

„Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT sděluje, že ve školním roce 2008/2009 se školy budou řídit

vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,

v původním znění.

MŠMT připravilo vyhlášku, kterou se účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., odkládá o další školní rok. Současně se zpracovává návrh zcela nové vyhlášky."


Studium pedagogiky, specializační, pro ředitele škol...

Ve školním roce 2008/09 v rámci DVPP připravujeme otevření níže uvedených vzdělávacích programů:

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ)
podle §5 odst. 2 zákona 563/2004 a §5 vyhl. č. 317/2005 Sb. č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky (dříve DPS-doplňkové pedagogické studium)
podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pro asistenty pedagoga
podle §20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a §4 vyhlášky č.317/2005 Sb.,č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro vychovatele
(pro zájemce s vyšším odborným vzděláním) podle §22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhl.. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času
(pro zájemce se středoškolským vzděláním) podle §22 odst. 1 písm. b), §17 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č. č. 317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
(pro zájemce se středoškolským vzděláním) podle §22 odst. 1 písm b), §16 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a §3 vyhlášky č.317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
podle podmínek a požadavků stanovených v zákoně 563/2004 Sb. a § 9c) vyhlášky č.317/2005 Sb., č. akreditace: 4821/2007–25–157

Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP pro OV (koordinátor ŠVP)
podle podmínek a požadavků stanovených v § 9 b) vyhlášky č. 317/2005 Sb v rozsahu 250 hodin


Jazykově metodický kurz ruského jazyka

Letní intenzivní jazykový kurz je zaměřený na prohloubení jazykových a komunikativních dovedností učitelů. Účastníci akce získají další znalosti a dovednosti v oblasti metodického a didaktického vedení hodin ruského jazyka včetně doplňkových materiálů pro rozvoj konverzace, poslechu a čtení s porozuměním.


První předlékařská pomoc

Kurz první předlékařské pomoci

poskytuje základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení zdraví či života u dětí a dospělých ve školách a školských zařízeních. Podává také informace o právních normách, které souvisí s poskytováním a zajištěním PP.

Kurz je možné si objednat k proškolení zaměstnanců školy jako akce na objednávku, po dohodě s výjezdem lektorek na školu.

Termíny po dohodě v podzimních měsících.

Obsah kurzu:


Řidiči pozor! Zelenou kartu vozte sebou.

Od 1.6. 2008 musíte mít při řízení auta u sebe ZELENOU KARTU.

Dne 1.6.2008 nabývá účinnosti zákon č. 137/2008Sb., kterým byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“). Touto novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti.

Jako doklad o pojištění zůstává dle § 2 písm. k) zákona pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.


Jednoroční studium pedagogiky

Ve dnech 28.3. a 4.4. 2008 proběhly závěrečné zkoušky studia pedagogiky pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga a studia pro asistenty pedagoga (pomaturitní).

Úspěšně dokončilo studium 63 posluchačů převážně ze středních Čech, kteří složili závěrečné zkoušky a obhájili závěrečnou práci. Gratulujeme.

Další ročník studií pro doplnění pedagogického vzdělání otevíráme v novém školním roce koncem září 2008, vyučovacím dnem bude středa.


Evaluace školy - projekt Monitor

Monitor je internetová aplikace pro administraci výsledků hodnocení pedagogických procesů.

Projekt realizovalo v období 2006–2008 Gymnázium Nymburk ve spolupráci s dalšími gymnázii Středočeského kraje – Dvořákovým Gymnáziem v Kralupech nad Vltavou, Gymnáziem Čáslav, Gymnáziem Benešov a Gymnáziem Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Cílem aplikace MONITOR bylo vytvoření metodiky vlastního hodnocení školy v oblasti pedagogických procesů a tvorba nástrojů, které by vlastní hodnocení školám usnadnily.


Vyplňování vysvědčení

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od 2. pololetí školního roku 2007/08.

Informace MŠMT, úplné znění je v přiloženém souboru ke stažení.

Dokument ve Wordu, 15 stran strukturovaných informací jako reakce na nejčastější dotazy k této problematice.


Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2008/2009

Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení
(dále jen Soubor) na školní rok 2008/2009 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2008/2009.


Finanční limity na nákup potravin

VYHLÁŠKA ze dne 13. března 2008, kterou se mění vyhláška

č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Mění se finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Účinnost od 1.4.2008.

/dokument v PDF, dvě strany/.


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Specializační studium pro splnění kvalifikačních předpokladů

pro výkon funkce ředitele školy/školského zařízení v rozsahu 124 hodin připravujeme pro školní rok 2008/09.

Přihlášky přijímáme do června 2008, studium bude zahájeno v září.

Informace k tomuto studiu poskytne Mgr. Jaroslav Borský.

Tel. 313 517 297

mail: borsky@vzsk.cz


Cena za ubytování

Ubytování studentů a žáků při školních akcích v chatě Rokytnice.

(školy v přírodě, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, exkurze, školní výlety atd.)

Děti a mládež:

  • do 1 roku zdarma
  • 2 – 6 let 100 Kč/noc
  • 7 – 18 let 150 Kč/noc

Dospělí:

  • doprovod při školní akci, pracující personál 150 Kč/noc
  • rodinný příslušník doprovodu, pracujícího personálu 200 Kč/noc

Ceny platné od 1.4.2008.


Specializační studium pro metodiky prevence

další běh bude zahájen v září 2008 v Praze.

Studium v rozsahu 250 hodin je zaměřeno na další vzdělávání pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol a středních škol v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Po absolvování 4 semestrálního studia pedagog splní kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Kvalifikační předpoklady vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., vyhlášky 317/2005 Sb. a v neposlední řadě i z metodického pokynu MŠMT ČR Č. j.: 20 006/2007–51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Podle těchto dokumentů má mít každá škola pedagoga vykonávajícího funkci školního metodika prevence (MŠMT nepokládá za vhodné slučovat s funkcí výchovného poradce).


Stránky