VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Poslední opakování semináře - Změny ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

po novelizaci vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. – určeno pro vedení škol a výchovné poradce – se bude konat dne 5.1.2012 od 9.00 hod. v budově KÚ Středočeského kraje, místnost 1015 (Praha Smíchov, Zborovská ul.).

Přihlásit se můžete z odkazu http://www.visk.cz/akce/0123G95 nebo na e-mailové adrese kelymanova@visk.cz.


Do roku 2012

======================================================

Jménem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, všech jeho pracovníků

a jménem svým přeji do nového roku 2012 pevné zdraví, hodně úspěchů a štěstí

v práci i v osobním životě.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK

======================================================

PF 2012


Projekt Evropská unie a my

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP, které mají mezioborový a multikulturní charakter, a které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Programová nabídka na II. pololetí šk. roku 2011/2012

předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2011/12.

Upozorňujeme na série seminářů s Dr. Mikáčem a Mgr. Dvořákem k rozsáhlé novele zákoníku práce již v lednu a únoru 2012 přímo v okresech a připravené semináře k novele školského zákona pod lektorským vedením spoluautorky školského zákona Mgr. P. Katzové.


Akademie třetího věku VISK

Vzdělávací institut Středočeského kraje

za finanční podpory Středočeského kraje a města Příbram

zahájil v roce 2012 studium

Akademie třetího věku – A3V VISK

.

.

.

Studijní program HISTORIE A KULTURA

Roční dvousemestrové studium pro seniory od 55 let věku. Obsah studijního programu je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne.

Předměty: Doba pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.


Semináře k novelám Zákoníku práce, Školského zákona, Zákona o ped. pracovnících

Novela Zákoníku práce – Obsah semináře je zaměřen na komentovaný výklad změn v pracovně právní oblasti, které přináší rozsáhlá novela účinná od 1. 1. 2012. Zdůrazněny budou zejména změny promítající se do praxe škol.

Semináře se uskuteční začátkem roku 2012 v jednotlivých okresech Středočeského kraje. Bližší anotace s termíny a místy konání jsou v příloze.

Přihlášení na jednotlivé termíny a místa:


Tvoříte DUM pro výuku chemie? Chcete se inspirovat?

Obsahem semináře v Kolíně budou praktické návody k vytváření prezentací některých témat učiva chemie, které výrazněji motivují žáky a usnadňují pochopení učiva, doplněné metodickými návody a materiály.

Čtěte odkaz http://www.visk.cz/akce/0927K91, ze kterého se můžete přihlásit na vzdělávací program Využití prezentačních programů ve výuce chemie na ZŠ.

Středa 30.11.2011 13:30 – KO-ZŠ Kolín III., Lipanská 420


Vzdělávání pro veřejnou správu v roce 2012 - přihlašte se

Kompletní nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu

na první pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy.

! Doporučujeme z aktuální nabídky kurzů !

  • 25.01.2012 09:00 Kolín

Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012; Mgr. Bc. Ladislav Dvořák

  • 26.01.2012 09:00 Praha

Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání; Mgr. Hana Rybková


Finanční gramotnost - aktuální téma

Nabízíme vám seminář s aktuální tématikou finanční gramotnosti. Pokud čerpáte v rámci projektu EU peníze do škol prostředky na šablonu VI/3 – Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ, máte možnost uhradit cenu semináře z projektových prostředků této šablony.

Obsah semináře vychází ze schválených dokumentů MŠMT a MF, které kladou důraz na finanční vzdělávání dětí a mládeže. Využívá rovněž zkušeností s uplatňováním zajímavých modelů finančního vzdělávání v zahraničí.

Lektorka: Mgr. Hana Hegarová

délka 6 hod., cena 825 Kč

Přehled připravených seminářů:

07.11.2011 09:00 ISŠ technická Benešov, Černoleská 1997 13–09-B91 http://www.visk.cz/akce/1309B91

08.11.2011 09:00 VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská 51 13–09-H91 http://www.visk.cz/akce/1309H91


Seminář - Změny ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných po novelizaci vyhlášek

Dne 1. 9. 2011 nabyly účinnosti zásadní novely vyhlášek k problematice SVP – vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizace vyhláškou č. 147/2011 Sb.), a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (novelizace vyhláškou č. 116/2005 Sb.). 


Stránky