VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Aktuální informace z MŠMT

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. (zpracovala sekce legislativy a práva MŠMT, publikováno dne 14. května 2015, 5 stran)

Zákon 561/2004 v aktuálním znění, upozornění na různou účinnost (129 stran)

Soubor pedagogicko-organizačních opatření MŠMT na školní rok 2015/2016 – dokument v PDF, 29 stran

Pomůcka pro vytváření školního řádu – MŠMT (9 stran v PDF).
MŠMT vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení. 


Europass - dodatky k osvědčení

V březnu 2015 spustilo Národní centrum Europass na adrese http://edo.europass.cz/ novou databázi dodatků k osvědčení, která školám výrazně zjednodušuje proces vydávání dodatků pro své absolventy. Databáze je nově otevřená veřejnosti, bez registrace si tu může každý prohlédnout náhledy dodatků aktuálních oborů.

Po zaregistrování si může škola stáhnout dodatky, které jsou v databázi k dispozici – tj. všechny dodatky, které se vztahují k oborům vzdělání aktuálně vyučovaným na českých středních školách a učilištích a kterých je v současnosti více než 800.


Jak založit čtenářský klub - seminář vhodný pro výzvu č. 56 OPVK

Obsah splňuje parametry první šablony klíčových aktivit aktuální výzvy č. 56 OPVK, věnovat se bude i výběru vhodných titulů současné dětské literatury. Účastníci se seznámí s tím, jak podporovat čtenářskou gramotnost formou čtenářských dílen a čtenářských klubů, vyzkoušejí si základní aktivity, které ve čtenářských klubech probíhají, konkrétně „tři pilíře klubové práce“ a čtenářskou lekci jako ukázku cíleného rozvoje čtenářské gramotnosti.
Seminář je určen pro 1. st. ZŠ, ale činnosti jsou velmi dobře převoditelné i na 2. st. ZŠ.

Lektorky: Mgr. Irena Poláková, Ing. Alžběta Ingrová, Mgr. Marie Vrzáčková, Mgr. Tereza Nakládalová, Mgr. Naďa Rollová, Mgr. Šárka Fantová

V dubnu – červnu 2015 již proběhly 3 tyto semináře, pro velký zájem jsme připravili další termíny realizace:

25. 8. 2015 od 09:00 h – seminář naplněn
27. 8. 2015 od 09:00 h – seminář naplněn
31. 8. 2015 od 09:00 h – seminář naplněn
15. 9. 2015 od 09:00 h – seminář naplněn

Prezentované činnosti je možné využít při zájmovém vzdělávání i při běžné vyučovací hodině literatury či při práci v knihovně, čtenářský klub může probíhat i v rámci činnosti školní družiny nebo školního klubu. Kurz pořádáme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nová škola.


Propagační výstavy fotografií - mezinárodní spolupráce

Vzdělávací institut Středočeského kraje postupně rozšiřuje portfolio svých aktivit a proto v letošním roce, v rámci mezinárodní spolupráce mezi čtyřmi regiony (Středočeský kraj, Porýní-Falc, Burgundsko, Opolské vojvodství), připravil, ve spolupráci s OŠMS, s podporou Středočeského kraje a pod záštitou hejtmana kraje, Ing. Miloše Petery, dvě rozsáhlé mezinárodní propagační výstavy fotografií Středočeského kraje s názvem Mittleböhmen-Himmelsblicke.
Partnery na německé straně jsou ADD Trier, BBS Idar Oberstein a Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz.

Autorem fotografií je talentovaný mladý fotograf Jiří Jiroušek, který se specializuje na fotografování z ptačí perspektivy při letu paraglidem. Jeho fotografie jsou velmi pěkné a již nyní vysoce ceněné.
První výstava se uskuteční v termínu 20. dubna 2015 až 6. května 2015 v Kurfiřtském paláci Trier, sídle ADD Trier. Druhá výstava bezprostředně navazuje v termínu od 8. do 22. května 2015 a uskuteční se v budově BBS Idar Oberstein.


Výstava v areálu památníku Lidice

plakat - ikona

Památník Lidice a Vzdělávací institut Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na 4. ročník mezinárodní výstavy zájmových zařízení s názvem Zájmové činnosti ve školních družinách. Vernisáž výstavy se uskuteční 14. května 2015 v 10:00 hodin ve výstavní síni Pod tribunou v areálu Památníku Lidice.

Hlavní organizátorka a kurátorka výstavy je Anna Holeyšovská, metodička pro ŠD a ŠK okresu Kladno. Na výstavě můžete zhlédnout výtvarné práce dětí a výsledky další rukodělné činnosti, která děti rozvíjí a smysluplně jim naplňuje volný čas. Děti se pochlubí ukázkami toho, co se jim podařilo, co se jim líbí a baví je.

Několik fotografií z vernisáže výstavy.

Výstava bude otevřena do 29.5.2015.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - Shaping the Way We Teach English - Webinar Course 16

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny: Registrace do 15. dubna na http://tinyurl.com/kkj4dhd

Shaping the Way We Teach English Webinar Course 16


Školský zákon a jeho aktuální novelizace - přidáváme další termín semináře

par_symbol

Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Školský zákon a jeho aktuální novelizace
Lektorka – Mgr. Pavla Katzová

Pro velký zájem se seminář bude konat ještě v dalším termínu:
28. 8. 2015 od 9:00 hod., Praha 5, Zborovská 11. Termín obsazen, přijímáme již pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.

Seminář se zaměří na změny, které přinesla novela zákona (č. 82/2015 Sb.) do systému vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, do řídicí činnosti ředitelů škol a školských zařízení a jejich právního postavení a do dalších oblastí upravených školským zákonem. Předmětem semináře bude také předpokládaný dopad aktuální novely školského zákona do jeho prováděcích právních předpisů.


Vzdělávací kurzy pro členy zastupitelstev - červen 2015

Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí kurzy určené nově zvoleným členům zastupitelstev. Podrobnosti o konkrétním kurzu a možnost přihlášení jsou pod odkazem v názvu.

Úseky veřejné správy

Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením, 11.6.2015, Praha


Metodické semináře pro školy a školská zařízení na téma „Aktivní útočník“

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje připravil 4 metodické semináře pro školy a školská zařízení na téma „Aktivní útočník“.

V průběhu semináře policisté seznámí účastníky se základními postupy při napadení školy nebo školského zařízení ozbrojeným útočníkem a s pravidly spolupráce s policií a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému při této krizové situaci. Semináře v rozsahu 3 vyučovacích hodin jsou určeny především pro vedoucí pracovníky, kteří by na základě získaných informací měli vypracovat krizový plán své školy nebo školského zařízení pro případ napadení ozbrojeným útočníkem.


Tematická vycházka po Vyšehradě

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se uskutečnila vzdělávací akce – tematická vycházka z literárně dějepisného cyklu Prahou minulou i současnou. Za krásného počasí jsme se vydali na Vyšehrad, seznámili se s historií Podskalí, prošli jsme kolem několika málo kubistických domů a kopcem vzhůru došli ke kostelu Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Navštívili jsme také podzemní část baziliky Sv. Vavřince. Součástí vycházky byl odborný výklad, účastníci také obdrželi zpracovaný metodický materiál.

Tematickou vycházku jsme pro velký zájem nabídli ještě v termínu 30. 3. 2015.

Několik fotografií z vycházky na Vyšehrad. 


Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Kurz mentoringu je přizpůsobený potřebám školního prostředí a určený pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Mentoringu je ve školství věnována stále větší pozornost, stal se i součástí i připravovaného kariérního systému. Kurz v rozsahu 24 hodin je vhodný pro pedagogy všech druhů a typů škol i školských zařízení. 


Evaluace v mateřské škole

Vzdělávací institut Středočeského kraje Vás zve na praktický seminář zaměřený na evaluaci v mateřské škole. Seminář vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání, formulovaných v RVP pro předškolní vzdělávání. Seminář bude realizován formou praktické dílny (tréninkovými metodami) tak, aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi své MŠ. 


A3V KUTNÁ HORA - Cyklus seminářů Světová náboženství

Vzdělávací institut Středočeského kraje a Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín
Vás zvou na cyklus čtyř seminářů Světová náboženství.
Kurz proběhne v rámci Akademie třetího věku ve středisku Kutná Hora, je otevřen i široké veřejnosti.

Přihlášky přijímáme do 7. 4. 2015 nebo do naplnění kapacity. Přihlásit se je možné mailem na strnadova@visk.cz, telefonicky na číslo 605 408 887 nebo zasláním přihlášky, připojené v pozvánce.

Podrobné informace o obsahu.


Dějepisné semináře 2. světová válka

seminar_foto

V pondělí 2. března 2015 proběhl v Kladně seminář Druhá světová válka.

Shodný seminář se uskuteční ještě v Praze v červnu 2015.

VISK Praha, Kořenského 10 přihlášení: 17.6.2015 od 09:00h

Lektor Mgr. Jan Dušek připravil pro účastníky rozsáhlou kvalitně zpracovanou multimediální prezentaci s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu.


Tandem pořádá fórum pro české a německé pedagogy

logo tandem

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá od 23. do 25. dubna 2015 v Drážďanech česko-německé odborné fórum Zdravý životní styl. Je určeno pro české a německé pedagogy všech typů škol, dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží a další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které se zajímají o téma zdravého životního stylu.
Na programu fóra jsou mj. příklady dobré praxe, metodické a tematicky zaměřené workshopy, plánování česko-německých projektů, možnosti financování aj. Důležitým bodem programu bude jazyková animace.

V příloze je PDF soubor s podrobnými údaji o přihlašování a programu.

Bližší informace a přihlašovací formulář.


Stránky