VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí a měst

Vzdělávací kurz je zaměřen na výklad aktuálních změn a objasnění problémů souvisejících s výkonem správy matrik na obcích a městech, především na aplikaci zákona o matrikách, jménu a příjmení, jeho prováděcí vyhlášky a dalších souvisejících právních norem, a dále na aplikaci správního řádu na úseku matrik.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Matriční zápisy, podklady, zamítnutí provedení zápisu, změny nebo opravy. Vydávání výpisů z matričních knih, nahlížení do matričních knih a sbírky listin, prokazování oprávněnosti, náležitosti plné moci, zamítnutí vydání výpisu nebo nahlížení do matriční knihy. Pravidla užívání jména a příjmení, užívání více příjmení, zápis jména a příjmení při narození dítěte, náležitosti žádosti o změnu, posuzování důvodů pro změnu. Možnosti prohlášení o jménu a příjmení. Oznamovací povinnost při změnách jména nebo příjmení.
II. Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Technický způsob vedení matričních knih, doručování matričních dokladů v tuzemsku a do zahraničí.
III. Právní normy související se správou matrik
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – promíjení dokladů potřebných k uzavření manželství, prohlášení o určení otcovství.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém – uznávání cizích veřejných listin a rozhodnutí, promíjení vyššího ověření.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na úseku matrik
Základní zásady správního řízení, matrikář jako oprávněná úřední osoba, vedení spisu a řízení, doručování. Procesní způsobilost, zastupování na základě zákona, na základě plné moci, ustanovování opatrovníka. Náležitosti rozhodnutí, nabytí právní moci a vykonatelnost rozhodnutí, doložka právní moci. Odvolání proti rozhodnutí, postup správního orgánu I. stupně, postup odvolacího orgánu.
V. Diskuse, příklady, odpovědi na konkrétní dotazy
Kód:05-03-A31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku matrik.
Lektor:Bc. Karolina Kofroňová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-314/2011

! POZOR - změna místa konání (původně budova KÚ SK, Zborovská 11, Praha 5)
Termín konání:Út 24.10.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1