VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích v praxi

Vzdělávací program je pojat jako prohlubující a aktualizační kurz zaměřující se na výklad vybraných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to těch ustanovení, která se týkají hospodaření a nakládání s obecním majetkem. Důraz je kladen na uvádění modelových příkladů a způsoby řešení problémů v praxi.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Hospodaření a majetek obce
Obecné zásady hospodaření s obecním majetkem, základní termíny, dodržení hospodárnosti a účelnosti při využívání majetku, zachování majetku a péče o něj, ručení obce za závazky, vymáhání pohledávek aj. Nový občanský zákoník.
II. Základní povinnosti obce při nakládání s majetkem
Změna zákona o obcích od 1. 7. 2016 – dopady na nakládání s majetkem obce.
Příslušnost orgánů obce k rozhodnutí o majetkové dispozici, povaha rozhodnutí orgánu obce, náležitosti rozhodnutí, správný procesní postup.
III. Záměr obce nakládat s majetkem
Orgán obce příslušný k přijetí záměru, právní povaha záměru, způsob a lhůty zveřejnění záměru, jeho náležitosti, stanovení ceny ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, platnost právního úkonu.
IV. Dispozice s majetkem obce
Obsah uzavírané smlouvy, následky uzavření smlouvy bez předchozího rozhodnutí obecního orgánu, včetně situací, v nichž není nutné předchozí rozhodnutí obecního orgánu. Pravomoci zastupitelstva obce, příklady z praxe, stanovení ceny dispozice.
Uzavření smlouvy – osoba oprávněná jednat za obec navenek či v zastoupení, vztah schváleného rozpočtu a uzavřené smlouvy, doložka, příspěvkové organizace a organizační složky obce.
V. Specifické situace při nakládání s obecním majetkem
Obce, v nichž není volena rada obce.
Obce, v nichž počet členů zastupitelstva poklesl pod zákonem stanovenou hranici.
Odměňování členů zastupitelstev obcí.
VI. Kontrolní mechanismy dispozic s majetkem obce
Činnost a kompetence kontrolních výborů zastupitelstva, dozorová činnost krajského úřadu a Ministerstva vnitra, přezkum hospodaření. Odpovědnost volených funkcionářů za dispozice s majetkem, nejčastější pochybení a jak jim předejít.
Kód:17-01-U21
Určeno:Starostům, členům zastupitelstev a úředníkům územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Iva Hybnerová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-508/2016
Termín konání:Čt 04.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:Litoměřice, Mírové nám. 15