VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Obec jako vlastník nemovitostí v návaznosti na zákon o obcích, zákon o registru smluv, katastr nemovitostí a občanský zákoník

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem kurzu je napomoci úředníkům ve zvládnutí komplikovanější úpravy právní vztahů k nemovitostem a provázanosti na aplikaci zákona o obcích ve vztahu k hospodaření s majetkem obce, nového zákona o registru smluv, na aktuálně platné předpisy na úseku katastru nemovitostí, a dále na některá ustanovení nového občanského zákoníku.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Obec jakožto veřejnoprávní korporace a její povinnosti jakožto vlastníka nemovitého majetku, pravidla při nakládání s majetkem a následky jejich nedodržení, povinnost péče řádného hospodáře, zákon o obcích včetně aktuálních novel.
II. Nemovité věci hmotné a nehmotné, co je pouhou součástí nemovitosti a jaké jsou výjimky z pravidla, dočasné stavby, inženýrské sítě a pozemní komunikace.
III. Nový zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, aktuální výkladové problémy aplikační praxe.
IV. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, jeho prováděcí předpisy a postavení obcí. Ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru.
V. Problematika opuštěných nemovitostí, aktivní a pasivní opuštění nemovitosti, součinnost obcí s ÚZSVM.
VI. Obec jako oprávněná či povinná z věcného břemene, rozdíl mezi služebností a reálným břemenem, služebnost k veřejnému statku a obec, vydržení a promlčení věcných břemen.
VII. Právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí.
VIII. Přídatné spoluvlastnictví, vymezení rozsahu a obsahu, způsoby vzniku.
Kód:17-04-A61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků a voleným členům zastupitelstev, kteří jsou zodpovědní za správu majetku obcí.
Lektor:JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-162/2017
Termín konání:Čt 28.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5