VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Cílem vzdělávacího kurzu je získání znalostí nutných ke správné implementaci a aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména plnění povinností úřadů územně samosprávných celků spojených se zpracováním, správou, zabezpečením nebo likvidací osobních údajů klientů nebo zaměstnanců úřadu. Zařazena je i problematika ochrany osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv, dále provozování kamerových systémů, elektronické komunikace, vedení databází a provozování agendových informačních systémů, náhrada škody a sankce při porušení povinností aj.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce - působnost a základní zásady GDPR, základní pojmy, zvláštní kategorie osobních údajů, formy zpracování osobních údajů, náležitosti řádného, informovaného a prokazatelného souhlasu se zpracováním osobních údajů, role správce a zpracovatele osobních údajů a dalších osob.
II. Základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů – povinnosti shodné s dosavadními povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů, nové povinnosti - záznamy o činnostech zpracování, oznamování bezpečnostních incidentů, jmenování pověřence, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
III. Práva dotčených osob vůči správci a zpracovateli - právo na informaci o zpracování osobních údajů, žádost o opravu dat a odstranění závadného stavu, nápravná opatření, odpovědnost, sankce a způsob jejich ukládání. Nová práva subjektu údajů: právo na výmaz, právo na přenositelnost, právo vznést námitku atd.
IV. Zpracování osobních údajů ve správních řízeních, v administrativě a při vedení spisu, zvukové a obrazové záznamy, elektronická komunikace, ochrana údajů v databázích.
V. Druhy zpřístupňování informací - nahlížení do spisu, poskytování kopií listin, předávání materiálů s osobními údaji, způsoby jejich zveřejňování, pravidla přístupu občanů k úředním dokumentům.
VI. Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích - vedení osobního spisu zaměstnance, způsob nastavení povinnosti zpracovávat osobní údaje zaměstnancům, ochrana zaměstnavatele před zneužitím údajů, ochrana soukromí zaměstnanců v rámci elektronické komunikace.
VII. Zpracování a ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv - rozsah zveřejňovaných informací, kategorie zveřejňovaných údajů, souhlas se zveřejněním osobních údajů, anonymizace.
VIII. Zpracování a ochrana osobních údajů v rámci nových technologií - kamerové a bezpečnostní systémy, Internet, biometrické doklady, principy identifikace a autentizace elektronickými prostředky.
Kód:21-02-A51
Určeno:Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří zpracovávají, spravují či zabezpečují osobní údaje, úředníkům zařazeným do personálních odborů aj., zaměstnancům obecních a městských policií.
Lektor:JUDr. Eva Janečková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1141/2012

KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA.
Termín konání:Út 29.01.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5