VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Projektové řízení

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí praktického návodu na postup při realizaci projektů, tj. naplňování jednotlivých aktivit projektu a závazných indikátorů, administrace a monitoring projektu, zajišťování publicity, sledování naplňování rozpočtu a žádosti o platbu aj. dle metodiky příslušných dotačních programů, např. Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha pól růstu, OP Životní prostředí 2014 -2020, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dále neinvestiční program OP Zaměstnanost. Budou zmíněna i specifika některých národních dotačních titulů, které mohou mít dopad na veřejnou správu.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Administrace a monitoring projektu - administrativní proces a dotační management projektu, monitorování a kontrola, sledování naplňování stanovených indikátorů, předkládání zpráv, vykazování příjmů během udržitelnosti projektu, změny a doplnění projektu, podstatné a nepodstatné změny, zpracování etapových, průběžných, závěrečných a monitorovacích zpráv, zpracování ekonomických podkladů, uchování dokumentů.
II. Publicita projektu - stanovená pravidla publicity, vhodné prostředky pro zajištění publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění.
III. Partnerství v projektech - typy partnerství, smlouva o partnerství, mezinárodní spolupráce, monitoring a evaluace spolupráce v rámci partnerství.
IV. Rozpočet a finanční řízení projektu - sledování čerpání rozpočtu a jednotlivých dotačních zdrojů, prokázání oprávněnosti a uznatelnosti nákladů, DPH, bankovní účet projektu, pojem veřejné zakázky z pohledu finančních dat, vedení analytického účetnictví /daňové evidence, evidence účetních dokladů, způsob vykazování způsobilých / nezpůsobilých výdajů a přímých / nepřímých nákladů, změny schváleného rozpočtu.
V. Platba, žádost o platbu - nárok na vyplacení dotace a uhrazení způsobilých výdajů, žádost o platbu a její náležitosti, termín a způsob předložení.
VI. Audit projektu - povinnost auditu vzhledem ke stanovenému finančnímu limitu rozpočtu projektu, předmět auditu a zpráva auditora.
VII. Kontrola ze strany poskytovatele dotace - kontrola dodržování podmínek uvedených v rozhodnutí / smlouvě o poskytnutí dotace - veřejnosprávní kontrola, kontrola dokladová a fyzická kontrola na místě.
Kód:22-02-A31
Určeno:Úředníkům, vedoucím úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů.
Lektor:Mgr. Vladimíra Kalivodová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-1299/2012
Termín konání:Út 14.11.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1