VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přestupkové řízení na úseku životního prostředí

Vzdělávací kurz je věnován výkladu aktuální právní úpravy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a jeho aplikaci na úseku životního prostředí v návaznosti na sankční ustanovení zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)
Účel nové úpravy, vztah k dosavadním úpravám a výkladům, kontinuita principů.
II. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost
III. Základy odpovědnosti za přestupek
Znaky přestupku, subsidiarita vůči trestnému činu, vývojová stádia přestupku a jejich trestnost, přestupky pokračující, trvající, hromadné. Odpovědnost FO, PO a PFO za přestupek, vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů. Okolnosti vylučující protiprávnost zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce. Správní tresty a jejich ukládání, kritéria pro stanovení výše pokuty, obligatornost x fakultativnost ukládání pokut. Souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku.
IV. Řízení o přestupcích
Věcná příslušnost, změny místní příslušnosti. Doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení. Účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení. Postupy před zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu. Zahájení řízení, ÚJ, dokazování, přerušení, zastavení řízení společné řízení. Náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí. Zkrácená řízení, odvolací řízení, přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.
V. Evidence vybraných přestupků
VI. Přechodná ustanovení
Skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017 požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu.
VII. Změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)
Nezbytné společné změny, terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace skutkových podstat, výše pokuty.
Kód:23-01-A22
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení ve věcech přestupků na úseku životního prostředí.
Lektor:JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:20000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-596/2017
Kurz na zakázku, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Čt 02.11.2017   08:30-13:45
Termín ukončení:02.11.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5