VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Cílem kurzu je prezentace problematiky přestupkového řízení, kterou upravuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (přestupkový zákon), a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Správní řád, správní řízení – obecná úprava
Rozsah působnosti správního řádu, základní pravidla řízení, příslušnost, proces správního rozhodování. Prameny právní úpravy řízení o přestupcích a jeho základní zásady, součinnost státních orgánů, obcí a orgánů policie se správními orgány.
II. Přestupky – obecná část a základy odpovědnosti za přestupek
Působnost zákona, definice přestupku, typy přestupků, odpovědnost, pojmové znaky, zavinění v přestupkovém právu, okolnosti vylučující protiprávnost, správní tresty, ochranná opatření, posuzování přestupku osoby mladistvé, zánik odpovědnosti.
III. Přestupky – řízení o přestupcích
Příslušnost, právní styk s cizinou, účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a OSPOD, postup před zahájením řízení, průběh řízení, dokazování, přerušení / zastavení řízení, narovnání, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, řízení o odvolání.
IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Výkon působnosti, amnestie, přenos příslušnosti na základě VPS, evidence přestupků, námitkové řízení, využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, přehled přestupků, přechodná ustanovení.
V. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, evidence přestupků, opakované spáchání přestupku.
VI. Diskuse, odpovědi na dotazy.
Kód:23-02-U22
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku, a členům komisí k projednávání přestupků.
Lektor:Bc. Dana Laštovičková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:7 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-165/2017
Kurz na zakázku, nelze se přihlašovat
Termín konání:Pá 28.04.2017   09:00-15:15
Termín ukončení:28.04.2017 
Místo konání:Městské centrum Grand, Třebízského 161, Slaný