VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Aplikace správního řádu v přestupkovém řízení aneb přestupkovým řízením krok za krokem

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací kurz se zaměřuje na aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v přestupkovém řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (přestupkový zákon). Součástí kurzu jsou příklady z praxe, výklad judikatury a řešení nejčastějších problémů.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Působnost správního řádu
Základní zásada činnosti správních orgánů. Oznámení přestupku, jeho formy, podání. Přijímání podnětů k zahájení řízení.
II. Postup před zahájením řízení
Předání a postoupení věci. Podání vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace. Přestupek projednávaný se souhlasem OPPSP, přestupek, kterým byla způsobena majetková škoda, ukládání napomenutí a pokuty na místě, příkaz na místě, záruka splnění povinnosti, příkaz, odložení věci.
III. Vedení řízení, úkony účastníků, úkony správního orgánu
Zahájení řízení z moci úřední. Účastníci řízení o přestupku, podání, nahlížení do spisu, práva účastníků. Úkony správního orgánu - vedení spisu, rozsah dokazování. Změny v příslušnosti, vyloučení úřední osoby pro podjatost.
IV. Doručování, lhůty a počítání času
Společná ustanovení, způsoby doručování, nejčastější problémy. Uložení písemnosti, překážky při doručování. Rozdíly v doručování FO a PO. Lhůty a počítání času - lhůty pro provedení úkonů účastníků, navrácení v předešlý stav.
V. Podklady pro vydání rozhodnutí a zajištění průběhu řízení
Ústní jednání - speciální úprava podle zákona o přestupcích a podle správního řádu. Dokazování - doklady, důkazy, důkazní prostředky. Zajištění průběhu řízení - předvolání, předvedení, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu.
VI. Rozhodnutí
Obsah, forma a náležitosti rozhodnutí, oznamování, právní moc a vykonatelnost, doložka. Zastavení řízení dle zákona o přestupcích, schválení dohody o narovnání, vyslovení viny, lhůta pro vydání rozhodnutí. Náklady řízení, oprava zřejmých nesprávností, evidence přestupků.
VII. Odvolací a přezkumné řízení, nicotnost, nové rozhodnutí, obnova
Obecná ustanovení, účinky odvolání, postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, vydání nového rozhodnutí, obnova řízení, přezkum příkazu na místě, nicotnost.
VIII. Další formy úkonů správního orgánu
Vyjádření, osvědčení a sdělení - úprava úkonů mimo formální správní řízení.
IX. Diskuse, odpovědi na dotazy
Kód:23-04-N61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku a členům komisí k projednávání přestupků.
Lektor:Bc. Dana Laštovičková, MPA
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, mobil: 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-374/2018
Termín konání:Út 14.05.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804