VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čeština v administrativní praxi

Cílem vzdělávacího kurzu je interaktivní formou seznámit účastníky se změnami českého pravopisu a připomenout vybrané obtížné gramatické jevy s ohledem na jejich uplatnění v administrativním stylu písemné komunikace. Součástí výuky budou praktická cvičení a uvádění nejčastějších pravopisných chyb a formulací, kterých se úředníci územních samosprávných celků v písemném projevu dopouští.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Seznámení se základními jazykovědnými příručkami (v tištěné, ale především elektronické podobě) s důrazem na možnosti jejich využití v praxi.
II. Velká písmena.
III. Pravidla užití -i-/-y-.
IV. Souhláskové skupiny, předpony, příslovečné spřežky, předložky a jejich vazby, užití -ě-.
V. Pravidlo interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí.
VI. Další pravopisné jevy a mluvnické jevy.
VII. Nepravidelnosti větné stavby, slovosled, větosled.
VIII. Slovní zásoba administrativních textů.
Cvičení lexikálních jevů: slohově neutrální prostředky jako základ slovní zásoby administrativních textů, administrativní a odborná slovní zásoba, nenáležité užití hovorových příp. nespisovných prostředků.
Kód:24-21-A61
Určeno:Úředníkům, voleným členům zastupitelstev a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, zaměstnancům obecních a městských policií.
Lektor:Mgr. Michal Müller
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Kurz na zakázku - NELZE SE PŘIHLAŠOVAT!
Akreditace MV: AK/PV-181/2015
Termín konání:Út 11.06.2019   08:30-13:45
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5