VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čeština v administrativní praxi

Cílem vzdělávacího kurzu je interaktivní formou seznámit účastníky se změnami českého pravopisu a připomenout vybrané obtížné gramatické jevy s ohledem na jejich uplatnění v administrativním stylu písemné komunikace. Součástí výuky budou praktická cvičení a uvádění nejčastějších pravopisných chyb a formulací, kterých se úředníci územních samosprávných celků v písemném projevu dopouští.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Seznámení se základními jazykovědnými příručkami (v tištěné, ale především elektronické podobě) s důrazem na možnosti jejich využití v praxi.
II. Velká písmena.
III. Pravidla užití -i-/-y-.
IV. Souhláskové skupiny, předpony, příslovečné spřežky, předložky a jejich vazby, užití -ě-.
V. Pravidlo interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí.
VI. Další pravopisné jevy a mluvnické jevy.
VII. Nepravidelnosti větné stavby, slovosled, větosled.
VIII. Slovní zásoba administrativních textů.
Cvičení lexikálních jevů: slohově neutrální prostředky jako základ slovní zásoby administrativních textů, administrativní a odborná slovní zásoba, nenáležité užití hovorových příp. nespisovných prostředků.
Kód:24-21-K31
Určeno:Úředníkům, voleným členům zastupitelstev a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Mgr. Michal Müller
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-181/2015
Akce na zakázku, nelze se přihlašovat
Termín konání:Čt 30.11.2017   08:30-13:45
Termín ukončení:30.11.2017 
Místo konání:Kolín, Sokolská 1095, CEROP