VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Aktuální otázky v oblasti územního a stavebního řízení – workshop

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující workshop, který předpokládá aktivní účast ze strany účastníků a průběžnou řízenou diskusi zaměřenou na aktuální problémy v oblasti územního a stavebního řízení upravené zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Cílem workshopu je zdokonalení aplikační praxe v řízeních podle stavebního zákona v souvislosti s jeho změnami a v návaznosti na judikaturu soudů.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Základní pojmy
Ujasnění vymezení vybraných základních pojmů, změny v příslušné legislativě.
II. Územní řízení
Územní plánování, umísťování staveb v nezastavěném území, zahájení územního řízení, navazující řízení pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), platnost stanovisek EIA v návaznosti na novelu stavebního zákona, způsoby doručování v územním řízení, vymezení účastníků řízení, doručování, grafická příloha rozhodnutí, zasílání rozhodnutí po právní moci, prodloužení platnosti ÚR a SP, příslušná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
III. Souhlasy podle stavebního zákona a jejich přezkum
Společné územní a stavební řízení, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, postup posouzení, realizace ohlášeného záměru, doručování současně všem účastníkům řízení, přezkum souhlasů, systémová podjatost, příslušná rozhodnutí soudů.
IV. Povolování staveb s dokumentací EIA
Nesoulad pravomocného ÚR s nově vydaným územním plánem.
Stavební povolení - nepřesnost v žádosti a dokumentaci.
V. Odstraňování nepovolených staveb
Řízení o odstranění stavby, nařízení odstranění stavby, žádost o dodatečné povolení, opakované stavební povolení, změna stavby před dokončením, rozhodnutí soudů.
VI. Novely některých zákonů ve vztahu ke stavebnímu zákonu
Změna zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích, změna zákona o ochraně veřejného zdraví, změna zákona o přestupcích, očekávané změny stavebního zákona.
Kód:29-04-U31
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle stavebního zákona, zejména úředníkům stavebních úřadů.
Lektor:Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-503/2016
Termín konání:Čt 08.02.2018   09:00-14:15
Místo konání:MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15