VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Vzdělávací kurz se zaměřuje na povinnosti obcí související s provozováním vodohospodářské infrastruktury v návaznosti na vybraná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Podle zákona o obcích je obec mj. povinna chránit veřejný zájem, kterým je podle vodního zákona i zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Další povinnosti ukládá obcím zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, mimo jiné povinnost dbát o rozvoj vodovodů a kanalizací odpovídající potřebám obce a zajistit jeho zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Legislativní rámec - zejména vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, o ochraně veřejného zdraví, metodické pokyny Ministerstva zemědělství relevantní pro provozování vodovodů a kanalizací a další související právní předpisy.
II. Možnosti provozování - povolení k provozování, modely provozování, výběr nového provozovatele - jako veřejná zakázka nebo jako koncese.
III. Práva a povinnosti vlastníka stanovené zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích.
IV. Práva a povinnosti provozovatele stanovené zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích.
V. Majetková a provozní evidence - průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací a provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a dále provozní řády vedené podle vodního zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví.
VI. Vodné a Stočné - úplata za zajištění vodohospodářských služeb.
VII. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
VIII. Zajištění prostředků na obnovu a nové investice.
Kód:37-04-A61
Určeno:Starostům a ostatním voleným členům zastupitelstev, úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.
Lektor:Ing. Veronika Jáglová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-555/2014
Termín konání:Čt 23.05.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5