VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak lépe řídit MŠ / Ředitelka a řízení školy

Praktický seminář vedený interaktivní formou se zaměří na aktuální problematiku a předání zkušeností v oblasti řízení mateřské školy.
Obsah – témata:
- změny v právní úpravě předškolního vzdělávání a v kompetencích ředitele školy: školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění posledních novelizací a vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění posledních novelizací
- právní zakotvení povinnosti ředitelky a učitelek
- zařazování dětí s IVP
- přijímání dětí mladších tří let
- povinná úprava ŠVP PV (nově stanovené termíny, podmínky přijímání, úpravy školního řádu)
- plán rozvoje pedagogických pracovníků – pedagogická odbornost, stupeň vzdělání
- rozdíl mezi získáváním a prohlubováním kvalifikace, osobní plány
- kariérní systém, podmínky, druhy studia, samostudium, DVPP v programech šablon
- pracovní doba pedagogů – zákoník práce jako základní norma, zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2007 Sb.
- pravomoci ředitelky při určení rozsahu pracovní doby a jejího rozvržení
- možnosti řešení při zastupování, škola v přírodě
- přesčasová a nadúvazková práce včetně odměňování
- pracovní cesta a její délka
- pedagogická rada, její vedení, efektivita
- komunikace uvnitř MŠ - zásady, porada a její příprava
- informační systém uvnitř MŠ – zápisy z porad, vnitřní předpisy, ŠVP, příkazy ředitele
- personální práce – delegování
- hodnocení a formy oceňování pracovníků
- rozvoj nepedagogických schopností a dovedností učitelek (jazyková, ekonomická, počítačová, technická, lektorování, psaní odborných textů, koordinace prací...)
- zapojování do vedení a řízení MŠ
- zapojování do rozvojových programů, podpora aktivity a samostatnosti formou delegování úkolů včetně zodpovědnosti
- práce dalšího pomocného personálu, odlišnosti od práce učitelek, pracovní doba, náplň, kompetence, financování, začlenění do kolektivu
- rozsah a systém kontrolní činnosti, hospitační činnost, zápisy, plánování
- bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání, další normy k problematice BOZ dětí, evidence úrazů dětí, školní úraz, ČSN 73 4400 Prevence kriminality
- kontroly nadřízených orgánů, plán hlavních úkolů, požadavky a zprávy ČŠI
Kód:02-46-L21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 23.03.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954