VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Seminář pro pedagogické pracovníky z MŠ je zaměřen na získání základních informací ze speciální pedagogiky, které pomohou naplnit požadavky RVP PV, a to zejména při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou zařazovány do běžných tříd v rámci inkluzivního vzdělávání.
Seminář dále poskytne např. přípravná cvičení ke správné výslovnosti, oromotorická cvičení, cvičení pro fonologické uvědomění si jazyka či cvičení z grafomotoriky. Účastníci se dále seznámí s metodikou rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, organizací práce s vhodnými pomůckami či s individualizací vzdělávání dětí v mateřských školách.
Obsah – témata:
Specifika inkluzivního vzdělávání v mateřské škole
Základní informace ke speciální pedagogické práci s dětmi s hendikepem zdravotním:
- mentální, tělesný, zrakový, sluchový, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy, poruchy chování – možnosti, metody a formy práce u jednotlivých hendikepů např. strukturované učení, vizualizace-Boardmaker, procesuální schémata - piktogramy, logopedické prevence, individuální nebo skupinová práce, kompenzační a reedukační pomůcky apod.
- zdravotní oslabení, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování – možnosti, metody a formy práce, např. individuální a skupinová práce, zraková a sluchová percepce, rozvoj motorických dovedností - jemná, hrubá motorika a oromotorika, metoda dobrého startu atd.
Základní informace ke speciální pedagogické práci s dětmi s hendikepem sociokulturním:
- rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, azylanti a účastníci řízení o udělení azylu na území ČR – možnosti, metody a formy práce, např. individuální, skupinová práce, komplexní psychomotorický rozvoj – motorika jemná, hrubá a oromotorika, logopedická prevence, rozvoj fonematického sluchu, metoda dobrého staru, alternativní a augmentativní komunikace, PC programy Brepta apod.
Kód:02-93-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ včetně speciálních MŠ
Lektor:Bc. Hana Lhotková
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 20.02.2019   09:00-14:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824