VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky / A0-A1 (začátečníci) - ZRUŠENO!

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykový kurz pro naprosté začátečníky z řad pedagogických pracovníků = úroveň A0 – A1 (dle SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Je zaměřen na zvládnutí základního rozsahu jednoduchých výrazů týkajících se osobních dat a potřeb konkrétní povahy, zvládnutí slovní zásoby zahrnující izolované lexikální jednotky a fráze, které se vztahují ke konkrétním situacím, ovládnutí základních gramatických struktur a typů vět, ovládnutí výslovnosti repertoáru osvojených slov tak, aby byla srozumitelná pro rodilé mluvčí zvyklé na komunikaci s danou jazykovou skupinou. Z hlediska pravopisu bude zvládnuta základní úroveň opisu slov a krátkých frází, jednoduchých pokynů, názvů předmětů každodenní potřeby, názvů obchodů, ustálených spojení. Cílem je také zvládnout dovednost předat hláskováním svoji adresu, národnost a ostatní data.
Vzdělávací cíl: Účastník dokáže navázat společenskou komunikaci tak, že použije nejjednodušších způsobů vyjádření zdvořilosti, umí pozdravit a rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd., z ovládnuté slovní zásoby tvoří jednodušší věty.
Gramatika: Výslovnost, členy, skloňování podstatných jmen, slovesa (slovesa v přítomném čase, sloveso sein, haben, způsobová slovesa a sloveso wissen, silná slovesa, infinitiv ...), zájmena (osobní, tázací, přivlastňovací, záporná, zvratná), číslovky (míry a váhy), předložky se 3. a 4. pádem, pořádek slov ve větě (vyjadřování podmětu, záporu, vynechání podmětu, spojky, souvětí souřadné, slovosled ve větě vedlejší, vztažné věty ...).
Doporučená učebnice: Themen aktuell 1
Kód:05-27-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Dle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je rozděleno do tří plateb splatných vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle aktuálního počtu účastníků.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech pravděpodobně od 2. poloviny října 2017. Vyučovacím dnem je ÚTERÝ od 16:00 hod. do 17:30 hod. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 60 % docházka za celé období trvání kurzu.
Termín konání:? 10/2017   
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1