VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1/A2 – A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým dialogům, rozeznat téma diskuse, pokud se mluví pomalu, rozumět hlavním informacím v krátkých hlášeních a sděleních, rozumět informacím v krátkých nahrávkách z každodenního života, rozeznat téma komentáře v TV zprávách.
Čtení: pochopit informace z článků, které obsahují čísla, obrázky a nadpisy, porozumět jednoduchému dopisu, najít informace z letáku, rozumět jednoduchým návodům, rozumět vyprávění z každodenního života.
Ústní projev: domluvit se na poště, v bance, v obchodě, umět si koupit jízdenku, požádat o informace, umět se zeptat na cestu popř. vysvětlit cestu s pomocí mapy, umět se omluvit, pozvat někoho, reagovat na obojí, zeptat se na záliby, domluvit si setkání, umět popsat sebe, rodinu, kde bydlím, své zaměstnání, popsat aktivity v minulosti, umět někoho oslovit, dát najevo, kdy rozumím.
Písemný projev: umět napsat jednoduché vzkazy, popsat události, aspekty svého života, vyplnit formulář, umět napsat krátký dopis, používat souřadná souvětí a vyjadřovat časovou posloupnost (nejprve, potom,….).

Gramatika / vstupní znalosti: Přítomný čas prostý a průběhový, základy času budoucího prostého a minulý čas u slovesa být, rozkazovací způsob, gerundium – jeho užití a pravidla, podmiňovací způsob – could, would, should, modální slovesa – otázky a záporné tvary, vazba sloves s infinitivem, vyjádření „aby“, osobní zájmena a jejich pádové tvary, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, nepravidelné tvary podstatných jmen v množném čísle, zájmena a výrazy – some, every, any ...

Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly) – cca od 11 lekce. English Vocabulary in Use (McCarthy, O´Dell, nakl. Cambridge). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-49-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení se vstupní znalostí jazyka na úrovni A1/A2
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:5930-9320 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Kurz byl zahájen v říjnu 2018, od 5. 2. 2019 pokračuje druhým semestrem. Výukovým dnem jsou ÚTERKY od 14:00 od 15:30 hod. a některé ČTVRTKY od 15:30 do 17:00 hod.

Cena podle počtu účastníků:
9 320 Kč při 7 účastnících, 8 160 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 930 Kč při 11 a více účastnících.

Pokud se chcete do kurzu připojit od 2. semestru, kontaktujte organizačního garanta.
Termín zahájení:Út 02.10.2018   14:00-15:30
Termín ukončení:20.06.2019 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana