VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 - ZRUŠEN!

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří dosahují úrovně A1 (dle SERR). Kurz je zaměřen na zvládnutí základní schopnosti užití německého jazyka. Obsah kurzu je směřován k získání základních informací z oblasti gramatiky, pravopisu a k získání základních komunikačních schopností s použitím nové slovní zásoby, která tematicky vychází ze základních konverzačních okruhů – pozdravy, představování, povolání, rodina, jídlo, pití, práce, volný čas, bydlení a reálie.
Vzdělávací cíl: Účastník umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o jejich činnosti, místech, vlastnictví atd. pomocí pamětně zvládnutých frází, slovních spojení a formulací, které čerpá z dosud omezené slovní zásoby, která je však dostatečná k tomu, aby fungoval v běžné komunikaci.
Gramatika: Podstatná jména (tvoření, množné číslo, členy), přídavná jména (skloňování po členu určitém, neurčitém, po přivlastňovacích zájmenech ad.), základní zájmena, číslovky řadové, slovesa (perfektum slabých sloves, perfektum ve vedlejší větě, minulé časy vybraných sloves, silná slovesa ad.), zájmenná příslovce, předložky v časových údajích, zápory, otázky, souvětí souřadné a podřadné, větný rámec ad.
Doporučená učebnice: Themen aktuell 2
Kód:05-54-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům se vstupní znalostí jazyka na úrovni A1
Lektor:Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Kurz zrušen, není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.

Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je rozděleno do dvou plateb splatných vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle aktuálního počtu účastníků.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech pravděpodobně od října 2017. Vyučovacím dnem je ČTVRTEK od 16:00 hod. do 17:30 hod. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 60 % docházka za celé období trvání kurzu.
Termín zahájení:? 10/2017   
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1