VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o vybrané poslechy z učebnice Click on 1. Používané učební materiály jsou podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým dialogům, hlavním informacím v krátkých hlášeních a sděleních, informacím v krátkých nahrávkách z každodenního života, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům, pochopit informace z článků, které obsahují čísla, obrázky a nadpisy, najít informace z letáku, rozumět vyprávění z každodenního života.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě, domluvit se na poště, v bance, v obchodě, umět si koupit jízdenku, požádat o informace, umět se zeptat na cestu popř. vysvětlit cestu s pomocí mapy, umět se omluvit, pozvat někoho, reagovat na obojí, zeptat se na záliby, domluvit si setkání, umět popsat sebe, rodinu, kde bydlím, své zaměstnání, popsat aktivity v minulosti, umět někoho oslovit, dát najevo, kdy rozumím.
Písemný projev: umět napsat jednoduché vzkazy, popsat události, aspekty svého života, vyplnit formulář, umět napsat krátký dopis, používat souřadná souvětí a vyjadřovat časovou posloupnost (nejprve, potom,….).
Gramatika / vstupní znalosti: přítomný čas prostý a průběhový, základy času budoucího prostého a minulý čas u slovesa být, modální slovesa - otázky a záporné tvary, vazba sloves s infinitivem, vyjádření aby, osobní zájmena a jejich pádové tvary, nepravidelné tvary podstatných jmen v množném čísle.
Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly), English Vocabulary in Use (McCarthy, O´Dell, nakl. Cambridge). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-60-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům se vstupní znalostí jazyka na úrovni A1
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je rozděleno do dvou plateb splatných vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle aktuálního počtu účastníků.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. pravděpodobně od října 2017. Vyučovacím dnem je ÚTERÝ od 14:00 hod. do 15:30 hod. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 60% docházka za celé období trvání kurzu.
Termín konání:Út 03.10.2017   14:00-15:45
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana