VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

Připravili jsme pro vás přehled vzdělávacích programů DVPP, ze kterého si budete moci vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Níže uvedený přehled programů DVPP v uspořádání podle jednotlivých šablon je informativní a obsahuje aktuální seznam všech programů, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT v systému DVPP. Nabídka bude dále rozšiřována a konkretizována.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz), s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Šablony DVPP pro střední školy a VOŠ:
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 8, 16, 24 h - rozsah 80 h aktuálně není v nabídce VISK
- Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na SŠ (8 h)
- Vybraná díla současné světové literatury na SŠ (8 h)
- Testové úlohy ve výuce ČJL na SŠ (8 h)
- Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ (8 h)
- Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ (16 h)
- Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti (16 h)
- Techniky čtení a analýza textů (16 h)
- Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ – kurz s praktickou dílnou (24 h)

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 8, 16 h - rozsahy 24, 80 h – aktuálně nejsou v nabídce VISK
- GeoGebra - geometrie a algebra názorně a prakticky (8 h)
- Podpora tvořivého myšlení v matematice na 2. stupni ZŠ (8 h) (využitelné pro nižší stupeň víceletých G)
- Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení (8 h) (využitelné pro nižší stupeň víceletých G)
- Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace (8 h) (využitelné pro nižší stupeň víceletých G)
- Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny (16 h) (využitelné pro nižší stupeň víceletých G)
- Matematika 2G – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky (16 h)
- Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ (16 h) (využitelné pro nižší stupeň víceletých G)

CIZÍ JAZYKY
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 8, 16, 24 h (pro splnění 24 h lze využít i 32 h) - rozsah 8 h – aktuálně není v nabídce VISK
- Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka (16 h)
- Konverzační kurz angličtiny 1 (24 h)
- Konverzační kurz angličtiny 2 (24 h)
- Konverzační kurz němčiny 1 (24 h)
- Konverzační kurz německého jazyka (32 h)
- Konverzační kurz anglického jazyka (32 h)
- Konverzační kurz anglického jazyka 2 (32 h)
- Moderní didaktika anglického jazyka (32 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.5 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 80 h
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky / A0-A 1 (90 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (80 h)
- Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (90 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2 – B2/C1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 (80 h)
Ceny konverzačních a jazykových kurzů/1 účastník:
24 h: 3 200 Kč při 7 účastnících, 2 800 Kč při 8 – 10 účastnících, 2 100 Kč při 11 a více účastnících.
32 h: 3 200 Kč při 7 účastnících, 2 800 Kč při 8 – 10 účastnících, 2 100 Kč při 11 a více účastnících.
80 h, 90 h: 8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Vzdělávání v cizích jazycích - konverzační i jazykové kurzy je možné realizovat i na zakázku přímo ve škole (bude uhrazeno minimálně 7 účastnických poplatků).

MENTORING
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta d) Mentoring v rozsahu 16, 24 h - rozsahy 8, 80 h – aktuálně nejsou v nabídce VISK
- Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu (24 h)
- Trénink mentorských dovedností (16 h)

INKLUZE
SŠ III/VOŠ IV/2.1 varianta e) Inkluze v rozsahu 8 h
- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole (8 h)
- Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedag. sbor (8 h)
- Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (8 h)
- Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga (8 h)
- Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ (8 h)
- Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra (8 h)
- Žák s tělesným postižením v běžné škole (8 h)
- Žák se zrakovým postižením v běžné škole (8 h)
- Žák se sluchovým postižením v běžné škole (8 h)
- Žák s mentálním postižením v běžné škole (8 h)
- Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole (8 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.2 varianta e) Inkluze v rozsahu 16 h
- Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole (16 h)
- Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka žáků se SVP (16 h)
- Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga (16 h)
- Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence (16 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.4 varianta e) Inkluze v rozsahu 24 h
- Zlepšování sociálního klimatu ve škole B / Individualizace výuky, práce s žáky mimořádně nadanými, podpora začleňování žáků se SVP do vzdělávání (24 h)
- Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání (24 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.6 varianta e) Inkluze v rozsahu 80 h – aktuálně není v nabídce VISK

OSTATNÍ ŠABLONY DVPP
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta f) Výchova k podnikavosti v rozsahu 8, 16, 24 h - rozsah 80 h- aktuálně není v nabídce VISK
- Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání (8 h)
- Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti (16 h)
- Výchova k podnikavosti (24 h)
SŠ III VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta g) Kariérové vzdělávání v rozsahu 8, 16, 24 h - rozsah 80 h- aktuálně není v nabídce VISK
- Úvod do kariérového poradenství pro učitele SŠ (8 h)
- Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ (16 h)
- Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ (24 h)
SŠ III VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta h) Projektová výuka v rozsahu 8, 16, 24, 80 h
- Systémový přístup k projektové výuce (8 h)
- Možnosti a meze projektové výuky v současné škole (8 h)
- Projektová výuka a její realizace (8 h)
- Projektová výuka (16 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta i) Osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8, 16, 24 h - rozsah 80 h – aktuálně není v nabídce VISK
- Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem (8 h)
- Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích (8 h)
- Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace (8 h)
- Interaktivní vyučovací metody (16 h)
- Začínající učitel ve školské praxi (24 h)
- Rozvoj kritického myšlení (24 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - varianta j) Polytechnické vzdělávání v rozsahu 8 h - rozsahy 16, 24, 80 h – aktuálně nejsou v nabídce VISK
- Vývoj moderního automobilu (8 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.1 - varianta k) ICT v rozsahu 8 h
- Počítačová kriminalita, kyberšikana (8 h)
- Textové editory – pokročilé využívání ve školní praxi (8 h)
- Tabulkové editory – pokročilé využívání ve školní praxi (8 h)
- Cloudové služby – pokročilé využívání ve školní praxi (8 h)
- Wordpress - používání a správa redakčního systému ve školní praxi (8 h)
- Scribus – grafický editor ve školní praxi (8 h)
- Moderní vzdělávání – úvod do využití Google Suite For Education (GSFE) (8 h)
- Internet bezpečně a se znalostí zákonů (8 h)
- Tvorba animací v hodinách ICT (8 h)
- Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s Google Suite For Education (GSFE) (8 h)
- Office 365 pro školy (8 h)
- Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word (8 h)
- Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Excel (8 h)
- Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / PowerPoint (8 h)
- Inkscape – grafický editor ve školní praxi (8 h)
- Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky (8 h)
- Prezentační programy – pokročilé využívání ve školní praxi (8 h)
- PowerPoint a Outlook – pokročilé využívání ve školní praxi (8 h)
- Grafický program SketchUp ve školní praxi (8 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.2 - varianta k) ICT v rozsahu 16 h
- Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) (16 h)
- Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) (16 h)
- Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel (16 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.3 - varianta k) ICT v rozsahu 24 h
- Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE (24 h)
- Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint (24 h)
- Kancelářské aplikace ve školní praxi – pokročilá tvorba dokumentů (24 h)
- Informační a komunikační technologie v současné výuce (24 h)
SŠ III/VOŠ IV/2.5 - varianta k) ICT v rozsahu 80 h – aktuálně není v nabídce VISK

INKLUZE pro pedagogické sbory
SŠ III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 h (VOŠ tuto šablonu nemá!!!)
- Podpora efektivního pedagogického přístupu k žákům (8 h)
- Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory (8 h)
- Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ (8 h)
- Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga (8 h)
- Asertivní komunikace pro pedagogy (8 h)
- Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem (8 h)
- Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování (8 h)
- Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích (8 h)
- Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor (8 h)
- Bezpečné klima třídy interaktivně (8 h)
- Žák s tělesným postižením v běžné škole (8 h)
- Žák se zrakovým postižením v běžné škole (8 h)
- Žák se sluchovým postižením v běžné škole (8 h)
- Žák s mentálním postižením v běžné škole (8 h)
- Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole (8 h)
- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole (8 h)
- Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra (8 h)
Kód:14-01-G32
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ a VOŠ.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:- Kč
Délka:8-32 (56-80) hod.
Poznámka:Konkretizovaná nabídka DVPP pro šablony včetně akcí na zakázku je součástí nabídky DVPP na 1. pololetí šk. roku 2017/18, která je zveřejněna v naší online nabídce na www.visk.cz – odkaz Vzdělávání pedagogů (použijte oborový filtr – obor 14). Zároveň je nabídka DVPP ve formě elektronického katalogu rozesílaná na všechny školy a ŠZ ve Středočeském kraji.
Termín zahájení:? 09/2017   
Termín ukončení:01/2018 
Místo konání:V působnosti VISK ve Stč. kraji