VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Programy DVPP doporučené pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM, ŠD a ŠK

Připravili jsme pro vás přehled vzdělávacích programů DVPP, ze kterého si budete moci vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci tzv. šablon.
Níže uvedený přehled programů DVPP pro šablony je informativní a obsahuje tematicky řazený výběr programů, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT v systému DVPP. Nabídka bude dále rozšiřována a konkretizována.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz), s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

>>>MŠ - PREGRAMOTNOSTI, INKLUZE, OSR …<<<
14-03 Jak využít říkanky, hudební rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti v MŠ / 8 hod.
14-04 Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ / 8 hod.
14-05 Nadané dítě v předškolním věku / 8 hod.
14-06 Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole / 8 hod.
14-07 Dítě s potřebou podpůrných opatření v mateřské škole / 8 hod.
14-08 Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán – nástroje individualizace vzdělávání v MŠ / 8 hod.
14-09 Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ / 8 hod.
14-10 Individualizace v osobnostním rozvoji dětí v MŠ - osobnostní, sociální a komunikativní oblast / 8 hod.
14-11 Individualizace vzdělávání v MŠ v kontextu s psychomotorickým vývojem dětí / 8 hod.
14-12 Individualizace vzdělávání v MŠ v období povinného předškolního vzdělávání / 8 hod.
14-13 Využití portfolia dítěte v mateřské škole / 8 hod.
14-14 Plánování v každodenní práci učitelky MŠ / Jak naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit obsah předškolního vzdělávání (integrované bloky) / 8 hod.
14-15 Hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské škole / 8 hod.
14-16 Evaluace v mateřské škole / 8 hod.
14-17 Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí a veřejností / 8 hod.
14-18 Rozvíjení prostorové představivosti - Modelujeme v MŠ / 8 hod.
14-19 Cesty potravin – strava globálně a lokálně / 8 hod.
14-20 Cesty potravin - strava globálně a lokálně - prakticky a aktivně / 8 hod.
14-21 Rok ve školní zahradě / 8 hod.
14-22 Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání / 8 hod.
14-23 Činnostní poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů / 8 hod.
14-24 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku / 8 hod.
14-25 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole / 8 hod.
14-26 Pedagogická podpora nápravy dyslalie v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ / 8 hod.
14-27 Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole / 8 hod.
14-28 Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ / 8 hod.
14-29 Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ / 12 hod.
14-30 Kurz osobnostního a sociálního rozvoje - pro učitele MŠ / 12 hod.
14-31 Kurz osobnostně sociálního rozvoje / 16 hod.
14-32 Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol / 16 hod.
14-33 Osobnostně sociální rozvoj - pro vedoucí pedagogické pracovníky mateřských škol / 16 hod.
14-34 Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů / 16 hod.
14-35 Možnosti pedagogické intervence v práci učitelky MŠ / 16 hod.
14-36 Od hlásky k vyprávění je cesta dlouhá / 16 hod.
14-37 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti / 16 hod.
14-38 Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností / 16 hod.
14-39 Pedagogická podpora matematické pregramotnosti / 16 hod.
14-40 Smysluplné aktivity pro rozvoj matematické pregramotnosti / 16 hod.
14-41 Společné vzdělávání v mateřské škole / 16 hod.
14-42 Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole / 16 hod.
14-43 Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní / 16 hod.
14-44 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole / 24 hod.
14-45 Akademie pro batolata – dvouleté děti v MŠ / 24 hod.
14-46 Individualizace vzdělávání v MŠ / 40 hod
14-47 Rozvoj osobních a sociálních kompetencí učitele MŠ / 40 hod.
14-48 Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí / 40 + 20 hod.
14-O6 Školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol / 8 hod.
14-O7 Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole / 8 hod.
14-O8 Polytechnická výchova v mateřské škole / 8 hod.
14-O9 Hravé učení s dřevěnou stavebnicí / 8 hod.
14-P0 Šikovné ruce - nejen smysly, ale i motorika rozvíjí mozek / 8 hod.
14-P1 Svět přírody – Medonosné rostliny a včely / 8 hod.
14-P2 Robotické hračky v předškolním vzdělávání / 8 hod.
14-R3 Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her / 8 hod.
14-R5 Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti / 8 hod.

>>>ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST<<<
14-50 Trnitá cesta malého čtenáře / Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ / 8 hod.
14-51 Člověk a jeho svět - integrovaná výuka / 8 hod.
14-52 Práce s literárními texty a jejich využití na 1. st. ZŠ / 8 hod.
14-53 Učíme se rozumět literatuře na 1. st. ZŠ / 8 hod.
14-54 Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ / 8 hod.
14-55 Ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ / 8 hod.
14-56 Jak číst média / 8 hod.
14-57 Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na SŠ / 8 hod.
14-58 Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ / 8 hod.
14-59 Vybraná díla současné světové literatury na SŠ / 8 hod.
14-60 Testové úlohy ve výuce ČJL na SŠ / 8 hod.
14-61 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ / 16 hod.
14-62 Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ 16 hod.
14-63 Jak být dobrým čtenářem / Metody výuky čtení / 16 hod.
14-64 Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ / 16 hod.
14-65 Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ / 16 hod.
14-66 Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ / 16 hod.
14-67 Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti / 16 hod.
14-68 Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ / 16 hod.
14-69 Techniky čtení a analýza textů / 16 hod.
14-70 Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost žáků / 16 hod.
14-71 Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ / 16 hod.
14-72 Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ – kurz s praktickou dílnou / 24 hod.
14-73 Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ / 32 hod.
14-74 Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ / 32 hod.
14-P3 Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu / 8 hod.
14-P4 Čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ s využitím pověstí a příběhů české historie / 8 hod.
14-Q0 Čtenářský workshop - rozvoj čtenářství v základním vzdělávání / 8 hod.
14-Q1 Literární workshop – tvůrčí psaní v základním vzdělávání / 8 hod.
14-Q2 Literatura pro děti a mládež v pracovních listech / 8 hod.
14-Q3 Svět on-line – úvod do mediální výchovy / 8 hod.

>>>MATEMATICKÁ GRAMOTNOST<<<
14-76 Podpora tvořivého myšlení v matematice na 2. stupni ZŠ / 8 hod.
14-77 Finanční gramotnost – metody a formy práce / 8 hod.
14-78 Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení / 8 hod.
14-79 Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace / 8 hod.
14-80 GeoGebra – geometrie a algebra názorně a prakticky / 8 hod.
14-81 Cloud ve službách učitele matematiky – GeoGebra & Google / 8 hod.
14-82 Tvořivá geometrie - Geometrie v prostoru / 8 hod.
14-83 Tvořivá geometrie / Magnetické stavebnice a geometrie / 8 hod.
14-84 Tvořivá geometrie / Modely základních prostorových útvarů - 3D modelování / 8 hod.
14-85 Tvořivá geometrie / Modely oblých prostorových útvarů / 8 hod.
14-86 Tvořivá geometrie / Náčrtky stereometrických úloh / 8 hod.
14-87 Středoškolskou matematikou napříč / 8 hod.
14-88 Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ / 16 hod.
14-89 Rozvoj matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ - Tvořivé pojetí matematiky / 16 hod.
14-90 Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny / 16 hod.
14-91 Matematika 2G – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky / 16 hod.
14-92 Tvořivá geometrie - Magnetické stavebnice, 3D modelování / 16 hod.
14-93 Tvořivá geometrie / 32 hod.
14-R6 Příklady kolem nás - Nápadník do hodin matematiky / 8 hod.

>>>CIZÍ JAZYKY<<<
14-95 Metody a techniky dramatické výchovy ve výuce německého jazyka / 8 hod.
14-96 Didaktika anglického jazyka prakticky / Formy a metody práce / 8 hod.
14-97 Didaktika anglického jazyka prakticky / Poslech a čtení / 8 hod.
14-98 Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka / 16 hod.
14-A1 Didaktika anglického jazyka prakticky / 16 hod.
14-A2 Konverzační kurz němčiny 1 / 24 hod.
14-A3 Konverzační kurz angličtiny 1 / 24 hod.
14-A4 Konverzační kurz německého jazyka (úroveň A2 – B1) (úroveň B1 – B2) / 32 hod.
14-A5 Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň A2 – B1) (úroveň B2 – C1) / 32 hod.
14-A6 Konverzační kurz anglického jazyka 2 (úroveň A2 – B1) (úroveň B2 – C1) / 32 hod.
14-A7 Moderní didaktika anglického jazyka / 32 hod.
14-Q4 Úvod do problematiky CLIL / 8 hod.
14-Q5 Realizace CLIL ve výuce / 8 hod.
14-Q6 CLIL – výuka nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka / 16 hod.
Jazykové kurzy AJ, NJ pro jednotlivé jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) v rozsahu 60, 70, 80, 90 hod.

>>>ICT<<<
14-A9 Počítačová kriminalita, kyberšikana / 8 hod.
14-B0 Internet bezpečně a se znalostí zákonů / 8 hod.
14-B1 Cloudové služby – pokročilé využívání ve školní praxi / 8 hod.
14-B2 Moderní vzdělávání – úvod do využití Google Suite For Education (GSFE) / 8 hod.
14-B3 Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) / 16 hod.
14-B4 Scribus – grafický editor ve školní praxi / 8 hod.
14-B5 Tabulkové editory – pokročilé využívání ve školní praxi / 8 hod.
14-B6 Textové editory – pokročilé využívání ve školní praxi / 8 hod.
14-B7 WordPress – používání a správa redakčního systému ve školní praxi / 8 hod.
14-B8 Tvorba animací v hodinách ICT / 8 hod.
14-B9 Inkscape – grafický editor / 8 hod.
14-C0 Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky / 8 hod.
14-C1 Prezentační programy – pokročilé využívání ve školní praxi / 8 hod.
14-C2 PowerPoint a Outlook – pokročilé využívání ve školní praxi / 8 hod.
14-C3 Grafický program SketchUp / 8 hod.
14-C4 Scratch do každé hodiny – od čtvrťáků po kvartány / 8 hod.
14-C5 Tablety a jejich využití při projektové výuce / 8 hod.
14-C6 Office 365 pro školy / 8 hod.
14-C7 Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word / 8 hod.
14-C8 Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Excel / 8 hod.
14-C9 Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / PowerPoint / 8 hod.
14-D0 Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel / 16 hod.
14-D1 Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint / 24 hod.
14-D2 Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s Google Suite For Education (GSFE) / 8 hod.
14-D3 Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) / 16 hod.
14-D4 Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) / 24 hod.
14-D5 Word – pokročilá práce s textovými dokumenty / 16 hod.
14-D6 Excel – pokročilá práce s tabulkovými dokumenty / 16 hod.
14-D7 Elektronická pošta, plánování a prezentace / 16 hod.
14-D8 Mobilní digitální technologie a práce s informacemi / 16 hod.
14-D9 Kancelářské aplikace ve školní praxi – pokročilá tvorba dokumentů / 24 hod.
14-E0 Informační a komunikační technologie v současné výuce / 24 hod.
14-P5 Učíme se s tabletem na 1. stupni ZŠ / 8 hod.
14-P6 E-learning pro žáky 1. stupně ZŠ / 8 hod.
14-P7 Možnosti využití aplikací Google pro žáky 1. stupně ZŠ / 8 hod.
14-P8 Online nástroje v práci učitele 1. stupně ZŠ / 8 hod.
14-P9 Tvorba videí a slideshow s žáky 1. stupně ZŠ / 8 hod.

>>>POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ<<<
14-E2 Užitkové rostliny kolem nás a jejich využití nejen v přírodní kosmetice / 8 hod.
14-E3 Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu / 8 hod.
14-E4 Polytechnické vzdělávání - využití řízeného experimentu s podporou počítače a internetu / 16 hod.
14-E5 Řízený experiment - důležitá součást polytechnického vzdělávání / 8 hod.
14-E6 Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků / Botanická zahrada / 8 hod.
14-E7 Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků / Rostliny léčí a krášlí / 8 hod.
14-E8 O nerostech a jak na ně / 8 hod.
14-E9 O planetě Zemi z pohledu geologie / 8 hod.
14-F0 Jak se vyznat v horninách / 8 hod.
14-S2 Vývoj moderního automobilu / 8 hod.

>>>INKLUZE<<<
14-F2 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi / 8 hod.
14-F3 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor / 8 hod.
14-F4 Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole / 8 hod.
14-F5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole / 8 hod.
14-F6 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami / 8 hod.
14-F7 Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra / 8 hod.
14-F8 Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole / 8 hod.
14-F9 Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy / 8 hod.
14-G0 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga / 8 hod.
14-G1 Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga / 8 hod.
14-G2 Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ / 8 hod.
14-G3 Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ / 8 hod. (2x4)
14-G4 Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ / 8 hod.
14-G5 Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ / 8 hod.
14-G6 Žák z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v běžné škole / 8 hod.
14-G7 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole / 8 hod.
14-G8 Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory / 8 hod.
14-G9 Žák s tělesným postižením v běžné škole / 8 hod.
14-H0 Žák se zrakovým postižením v běžné škole / 8 hod.
14-H1 Žák se sluchovým postižením v běžné škole / 8 hod.
14-H2 Žák s mentálním postižením v běžné škole / 8 hod.
14-H3 PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi / 8 hod.
14-H4 Vzdělávání nadaných žáků na základní škole / 8 hod.
14-M3 Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace / 8 hod.
14-H5 Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole / 16 hod.
14-H6 Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka žáků se SVP / 16 hod.
14-H7 Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání / 32 hod.
14-H8 Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ / 16 hod.
14-H9 Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence / 16 hod.
14-I0 Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné škole / 16 hod.
14-I1 Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole / 16 hod.
14-I2 Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga / 16 hod.
14-I3 Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání / 24 hod.
14-S0 Práce s Doporučením pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami / 8 hod.

>>>MENTORING<<<
14-I5 Trénink koučovacích dovedností I. / Individuální koučink v manažerské praxi ředitele školy / 8 hod.
14-I6 Trénink koučovacích dovedností II. / Koučování skupin a týmů / 8 hod.
14-I7 Trénink koučovacích dovedností III. / Koučování ve školní praxi / 8 hod.
14-I8 Trénink mentorských dovedností / 16 hod.
14-I9 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu / 24 hod.
14-J0 Mentoring a jeho využití ve školním prostředí / 32 hod.

>>>KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ, VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI<<<
14-J2 Kariérové poradenství na ZŠ v podmínkách společného vzdělávání / 8 hod.
14-J3 Kariérové poradenství na SŠ v podmínkách společného vzdělávání / 8 hod.
14-J4 Kariérové poradenství - možnosti realizace na základní škole / 8 hod.
14-J5 Kariérové poradenství - možnosti realizace na stření škole / 8 hod.
14-J6 Úvod do kariérového poradenství pro učitele ZŠ / 8 hod.
14-J7 Úvod do kariérového poradenství pro učitele SŠ / 8 hod.
14-J8 Základy kariérového poradenství pro učitele ZŠ / 16 hod.
14-J9 Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ / 16 hod.
14-K0 Kurz kariérového poradenství pro učitele ZŠ / 24 hod.
14-K1 Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ / 24 hod.
14-K2 Individuální kariérové poradenství – metody vedení rozhovoru / 16 hod.
14-K3 Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti / 8 hod.
14-K4 Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání / 8 hod.
14-K5 Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti / 8 hod.
14-K6 Výchova k podnikavosti / 16 hod.
14-R1 Úvod do koučinku v kariérovém poradenství / 8 hod.
14-R2 Koučování v kariérovém poradenství / 16 hod.
14-R8 Skupinové kariérové poradenství – možnosti realizace na základní škole / 8 hod.
14-R9 Skupinové kariérové poradenství – možnosti realizace na střední škole / 8 hod.

>>>PROJEKTOVÁ VÝUKA<<<
14-K8 Systémový přístup k projektové výuce / 8 hod.
14-K9 Možnosti a meze projektové výuky v současné škole / 8 hod.
14-L0 Projektová výuka a její realizace / 8 hod.
14-L1 Projektová výuka / 16 hod.
14-S1 Projektová výuka – Zvířata hodně zblízka - kam se běžný návštěvník zoo nedostane / 8 hod.

>>>OSR - OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ<<<
14-L3 Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích / 8 hod.
14-L4 Školní metodik prevence – komunikativní dovednosti a řešení krizových situací / 8 hod.
14-L7 Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem / 8 hod.
14-L8 Komunikace s dospívajícími / 8 hod.
14-L9 Asertivní komunikace pro pedagogy / 8 hod.
14-M0 Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí / 8 hod.
14-M1 Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti / 8 hod.
14-M2 Stres v práci pedagoga / 8 hod.
14-M4 Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků / 8 hod.
14-M7 Pedagog v ohrožení - jak je možné účinně čelit projevům šikany / 8 hod.
14-M8 Učitel ve vyučovací hodině / 8 hod.
14-M9 Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení / 8 hod.
14-N1 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK / 8 hod.
14-N2 Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání / 8 hod.
14-N3 Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání – indoor / 8 hod.
14-N4 Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání – outdoor / 8 hod.
14-N5 Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí / 8 hod.
14-N6 Otevřená komunikace a řešení konfliktů v třídních kolektivech / 8 hod.
14-N7 Třídní učitel – manažer a leader třídy / 12 hod.
14-N8 Interaktivní vyučovací metody / 16 hod.
14-O1 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol - dovednosti k zvládání nároků profese / 16 hod.
14-O2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol / 24 hod.
14-O3 Rozvoj kritického myšlení / 24 hod.
14-O4 Začínající učitel ve školské praxi / 24 hod.

>>>OSTATNÍ ŠABLONY<<<
14-Q8 Hudební a pohybová výchova / Hledá se písnička - 8 hod.
14-Q9 Hudební a pohybová výchova / U potoka roste kvítí - 8 hod.
14-R0 Hudební a pohybová výchova / Bude zima, bude mráz - 8 hod.
14-R3 Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her - 8 hod.
14-R4 Člověk a krajina – Křivoklátsko - 8 hod.
14-R7 Cestování po kontinentech – kulturní povědomí a vyjádření prožitku hudbou a pohybem - 8 hod.
14-S3 Středověké klášterní zahrady v průsečíku vzdělávání ve 21. století - 8 hod.
Kód:14-01-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a ŠZ.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz)
Cena:- Kč
Délka:8-32 hod.
Poznámka:Konkretizovaná nabídka DVPP pro šablony včetně akcí na zakázku je součástí nabídky DVPP na 2. pololetí školního roku 2018/19, která je zveřejněna v naší online nabídce na www.visk.cz – odkaz Vzdělávání pedagogů (použijte oborový filtr: obor 14 - Šablony).
Zároveň je kompletní nabídka DVPP na aktuální pololetí ve formě elektronického katalogu rozesílaná na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji a po celé pololetí je katalog také k dispozici na našem webu - modrá ikona „Programová nabídka DVPP...“ v levém svislém menu.
Termín zahájení:? 02/2019   
Termín ukončení:06/2019 
Místo konání:V působnosti VISK ve Stč. kraji