VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory

Seminář je zaměřen na výuku z hlediska problematiky specifických poruch učení. Lektorka poutavým způsobem předá účastníkům zkušenosti s prací s žáky, kteří se potýkají s obtížemi, které jsou průvodními znaky již diagnostikované specifické poruchy učení, získají také podněty pro vlastní pozorování (může se stát kvalitním podkladem pro plánované vyšetření v PPP) a spolupráci na přípravě individuálního vzdělávacího plánu.
(Dne 1. 9. 2011 nabyly účinnosti zásadní novely vyhlášek k problematice SVP – vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizace vyhláškou č. 147/2011 Sb.), a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (novelizace vyhláškou č. 116/2005 Sb.).
Vlastní obsah – témata:
1. díl – 4 hodiny:
- projevy obtíží při osvojování učiva (včetně cizího jazyka) z hlediska diagnostikovaného typu poruchy učení,
- přehled typických obtíží v oblasti čtení, psaní, mluvního projevu, porozumění mluvené řeči, vlastní artikulace,
- jazykový cit, ovládání gramatických pravidel,
- pravolevá a prostorová orientace,
- motorika.
Jednotlivá témata budou doložena konkrétními kazuistikami a příklady řešení z praxe.
2 díl – 4 hodiny:
- pracovní paměť,
- koncentrace pozornosti,
- automatizace,
- multisenzorální, komunikativní, sekvenční, strukturovaný přístup, opakování, automatizace s ohledem na typ poruchy,
- individualita dítěte (žáka střední školy),
- strategie učení,
- metody osvojování jednotlivých dovedností,
- příklady dobré praxe
- hodnocení a klasifikace.
Jednotlivá témata budou doložena příklady dobré praxe podpory žáka, prostor bude otevřen i diskusi a výměně zkušeností.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogicko–diagnostické a didaktické dovednosti učitelů v péči o žáky s SPU.
Kód:14-07-P23
Určeno:učitelům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, učitelům středních škol.
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod. (2x4)
Termín konání:Út 02.05.2017   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ a MŠ Zaječov, Zaječov 359