VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Od hlásky k vyprávění je cesta dlouhá

Praktický seminář je zaměřený na stimulaci řečových dovedností u dětí předškolního věku a žáků mladšího školního věku od rozvoje slovní zásoby a větného vyjadřování k srozumitelnosti a komplexnosti sdělení a vyprávění.
Seminář je doplněný praktickými ukázkami a modelovými situacemi pro třídy věkově heterogenní i homogenní. Účastníci si pod vedením lektorky zmapují systém stimulace řeči ve vlastní škole, třídě a na modelových příkladech a s podporou videoukázek si nastíní možnosti jak účinněji tuto stimulaci řeči nastavit ve vlastních metodikách i v praxi školy.
Obsah – témata:
I. část
- uvedení do problematiky, terminologické vymezení, vztah pasivní a aktivní slovní zásoby
- mentální slovník, parametry aktivního slovníku (strukturace, výbavnost)
- osvojování významů slov, vztah slovní zásoby a vývoje řeči
- vztah slovní zásoby a čtení s porozuměním
- vztah slovní zásoby a některých jazykových dovedností (vyjmenovaná slova), jazykový cit, osvojení gramatiky mateřského jazyka
- větné vyjadřování jako základ sdělení emocí a názorů
- aktuální poznatky z fyziologie, pojetí normy
- fyziologie a ontogeneze lexikálně sémantické roviny
- morfologicko-syntaktické roviny (vývojové škály slovníku, gramatiky, větného tvoření)
- odchylky u dětí bilingválních dětí se smyslovým postižením, se zdravotním postižením
- odchylky v závislosti na významných faktorech (prostředí, CNS)
- zhodnocení (orientační) stavu obsahové stránky řeči a možnosti podpory a stimulace
- orientační posuzování dílčích dovedností v oblasti slovníku, flexe mateřského jazyka, větného vyjadřování
- metody a postupy stimulace v jednotlivých položkách obsahové stránky řeči
- stimulace a prevence u specifických cílových skupin (děti předškolního věku, děti s OŠD, děti se znevýhodněného socio-kulturně znevýhodněného prostředí, žáci s SPU, žáci se zdravotním postižením)
- podpora rozvoje pasivní i aktivní formy vyprávění
- stimulace větného vyjadřování, předcházení neukončenosti vět
II. část
Práce s videoukázkami v oblasti srozumitelnosti vyjadřování a možnosti včasné motorické a sluchové stimulace:
- motorické předpoklady srozumitelného projevu – 3 hod.
- rozbor videoukázky, práce ve skupinách
- rozbor preventivních postupů
- sluchové předpoklady v kontextu věkových vývojových úrovní – 3 hod.
- rozbor videoukázky, práce ve skupinách
- rozbor preventivních postupů
- propojení formy a obsahu – 2 hod.
- komplexnost sdělení, obsah výpovědi, vyprávění a zpracování příběhu
- rozbor videoukázky, práce ve skupinách
- rozbor podpůrných postupů
Kód:14-28-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Pá 19.01.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Po 29.01.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1