VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole

Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení specifik práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb a s dětmi nadanými v procesu předškolního vzdělávání.
1. část - Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
První část se soustředí na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v mateřské škole. Vymezuje nové pojmy spojené s touto oblastí včetně přehledu právních úprav. Zabývá se podstatou inkluzivního vzdělávání, novým systémem podpůrných opatření, rovností práv, podmínek a příležitostí ve vzdělávání a nejlepším zájmem dítěte. Upozorňuje na rovnocennou a partnerskou spolupráci školy, školského poradenského zařízené a zákonného zástupce. Objasňuje některé metody a techniky práce s dětmi se SVP. Nabízí činnosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách společného vzdělávání a jejich členění dle druhu postižení. Praktická dílna semináře umožní nácvik vhodných činností pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, prohlídku pomůcek i návrhy, jak si je vyrobit, prakticky bude zpracován i modelový plán pedagogické podpory (PLPP).
I. Základní teoretické poznatky k problematice práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami:
- propedeutika společného vzdělávání (význam inkluze)
- právní úprava vzdělávání žáků se SVP (školský zákon č. 561/2004 Sb. – §§ 16, 17, 18 a 19 vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných RVP PV - úprava 2016)
- terminologie, vymezení pojmů (dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, dítě s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán)
- systém koloběhu informací o dítěti (zákonný zástupce – škola – školské poradenské zařízení)
- druhy a stupně podpůrných opatření (§16)
- podpůrná opatření 1. stupně (PLPP)
- podpůrná opatření 2. – 5. stupně (IVP, NFN)
- výstupy činnosti ŠPZ (zpráva, doporučení + informovaný souhlas), OSPOD
- intervence školy (pedagogická, speciálně pedagogická)
- personální podpora vzdělávání dětí se SVP (pedagogická, nepedagogická, ostatní)
II. Metody a formy práce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
- inkluze, společné vzdělávání a individualizované vzdělávání
- dítě se speciálním vzdělávacími potřebami – nové pojetí
- systém speciální pedagogiky (členění dle konkrétních handicapů - §16 odst. 9 ŠZ)
- základní principy práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
- specifika vzdělávání dětí s rozličnými handicapy charakteristiky, symptomy a možné projevy (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, autismus, souběžné postižení více vadami)
- činnosti ve speciálně pedagogické péči (psychomotorika, dramatická výchova, artefiletika, pracovní činnosti) - náměty a praktické předvedení
- alternativní a augmentativní komunikační systémy (náměty pro práci při sebeobsluze, výchově a vzdělávání)
- relaxační techniky: dechová cvičení: nádech nosem, výdech ústy, tělesná cvičení: hadrová panna - ochabnutí, šašek - kývání, třepání, květina - protažení, uvolnění, mentální cvičení: kreslení na záda, hry s prsty
- výživa, pohybové aktivity
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
III. Praktická dílna: hry a činností pro děti se SVP, ukázky výroby pomůcek podle typu postižení:
- hrou k přípravě na čtení a psaní bodového Braillova písma u zrakově postižených
- pojetí výtvarné výchovy u zrakově postižených (praktické dovednosti)
- hra s piktogramy (pro činnosti dětí s poruchami autistického spektra)
- analýza modelového případu inkluze a prezentace nebo zpracování vlastního konkrétního případu (PLPP)
- pomůcky pro společné vzdělávání (praktické vyzkoušení)
- pomůcky účastníků semináře, rozbor, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
- doporučená literatura
2. část Nadané dítě v mateřské škole
Druhá část se zaměří na problematiku vzdělávání nadaných dětí v podmínkách běžných mateřských škol. Vymezuje pojmy spojené s touto oblastí včetně právní úpravy práce s nadanými dětmi v podmínkách společného vzdělávání, uvádí eventuality dětského nadání a schopností, seznamuje s teoriemi a metodami podporujícími individualizaci ve vzdělávání nadaných dětí. Zabývá se vývojem dítěte předškolního věku a jeho specifiky se zaměřením na zvláštnosti dětí nadaných, objasňuje principy pedagogické práce s těmito dětmi, upozorňuje na nevhodné i efektivní přístupy k nadaným dětem. Pozornost bude věnována i důležité součásti vzdělávání nadaných dětí, jakou je spolupráce s rodinou a dalšími subjekty. Praktická dílna, zařazená jako poslední blok této části, umožní i nácvik vhodných činností pro práci s nadanými dětmi, přípravu úloh a stupňování jejich náročnosti.
I. Základní teoretické poznatky k problematice práce s nadanými dětmi:
- terminologie, vymezení pojmů (nadání, mimořádné nadání, schopnosti, vlohy, dispozice, inteligence)
- právní úprava vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných (školský zákon č. 561/2004 Sb. – §§ 16, 17, 18 a 19 vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných RVP PV - úprava 2016, kapitola č. 8)
- plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
- nástin některých teorií a metod podporujících rozvoj schopností a nadání: Gardnerova typologie rozličných inteligencí – 8 druhů inteligencí a jejich uplatňování v praxi, Mensa NTC Learning - systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, Hejného metoda - filozofie výuky nejen pro matematiku, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení - strategie pro rozvoj mentálních schopností učícího se jedince
II. Vývojová specifika, pedagogická diagnostika a principy práce s nadanými dětmi:
- charakteristika vývoje dítěte předškolního věku, vývojové zvláštnosti předškolního období, potřeby a vývoj zájmů
- specifické projevy osobnosti dítěte v souladu s vlastními typovými preferencemi (děti extravertní, introvertní, děti s převahou smyslového vnímání, děti intuitivní, děti s převahou myšlení, děti s převahou cítění, děti s převahou usuzování, děti s převahou vnímání)
- charakteristiky nadaných dětí
- pedagogická diagnostika nadaného dítěte a spolupráce s odborným pracovištěm
- identifikace nadaných dětí a první stupeň podpůrných opatření v MŠ
- identifikace nadaných dětí s potřebou druhého až pátého stupně podpůrných opatření – spolupráce s odbornými pracovišti
- projevy nadaného dítěte a oblasti, v nichž se může nadání projevit
- základní principy práce s nadanými dětmi
- zvláštnosti dětí mimořádně nadaných
- přístupy ke vzdělávání nadaných dětí (efektivní a nevhodné přístupy)
- podpora spolupráce s rodinou
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
III. Praktická dílna: nácvik her a činností a jejich gradace pro nadané děti:
- ukázka gradace činnosti od nejjednoduššího po nejsložitější (hra s kostkami počet – manipulace, pohyb, mysl, kombinace)
- gradace vlastních námětů – zpracování jednotlivě nebo ve skupinkách se zpětnou vazbou zpracování
- rychlé „vychytávky“ v oblasti her, které nevyžadují žádné finanční náklady, jen iniciativu a kreativitu učitele: Zebry, Sudoku, Enigmy ad.
- využití deskových her pro rozvoj logického myšlení, postřehu, zrakové diferenciace, uvažování, rozvoj řeči, interpersonálních a intrapersonálních vztahů: Set, Barvínek, Dobble, Digit, Parkoviště, Barevný kód, Cink, Safari, Tři prasátka, Schody, Duchové v koupelně aj.
- seznámení s originály her a jejich pravidly a osvědčené úpravy pravidel, možnosti her
- diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů
Kód:14-42-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Hana Švecová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 11.01.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 12.01.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1