VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ

Vzdělávací program zaměřený na podporu zavádění takových forem a metod výuky, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, k rozvoji individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Seminář využívá prožitkové učení - účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Účastníci budou sami na sobě ověřovat různé navrhované metody práce s textem a doplňkovými materiály, které se objevují v každé Živé abecedě, Slabikáři a dalších učebnicích prvního stupně ZŠ.
Účastníci poznají netradiční možnosti využití literárních textů J. Donna, M. Waltariho, F. Nepila, H. Ch. Andersena, K. H. Borovského, B. Ferrera, J. Buriana a dalších uměleckých textů, ale i využití odborných textů v hodinách slohu a literární výchovy na 1. stupni ZŠ, naučí se využívat tzv. herní prvky – činnosti, které si každý může upravit dle své invence.
Součástí kurzu bude i seznámení s možnostmi hodnocení a plánování hodin, při kterém bude využíváno nových poznatků a dovedností.
Seminář se v závěrečné části zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Předmětem práce v semináři bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh. Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
I. část
Herní činnosti v prvopočátečním čtení
- herní prvky (Na pána za skleněnou zdí, Mimozemšťan, Šamanský zpěv …)
- didaktické hry (Hra na operu, Sněhová koule I., Prší …)
- práce s plošnou loutkou a maňáskem, netradiční loutky
- genetická metoda čtení
- čtení s porozuměním
- veselé písničky, říkadla, netradiční učební pomůcky
Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu
- využití novin a časopisů
- využití přírodnin, starých věcí
- práce s fotografií
- didaktické hry (Kdopak to mluví, Haiku, Sněhová koule II., Vrba…)
- pohybové písničky, říkadla, netradiční učební pomůcky
II. část
Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní, sociální dovednosti
- současné pojetí vyučování čtení
- čtenářská gramotnost a její složky
- genetická metoda výuky čtení
- třífázový model výuky E-U-R
- počáteční čtenářské dovednosti
- čtení s nečtenáři
Čtenářská dílna
- jak vytvořit vhodné podmínky ke čtení
- struktura dílny čtení
- minilekce, konzultace, čtenářské odezvy
- aplikace dílny čtení v ostatních předmětech
- čtenářská portfolia
III. část
Práce s uměleckým textem a poezií
- řízené čtení, čtení s předvídáním, čtení s diskusí, čtení v rolích
- podvojný deník
- debata s autorem
- poslední slovo patří mně
- jak se dětí ptát
- Bloomova taxonomie
- jak pracovat s poezií
- práce s mimoškolní četbou v dětském kolektivu
Práce s odborným textem
- informační gramotnost
- modelová lekce s naučným textem (V-CH-D)
- metoda I.N.S.E.R.T.
- učíme se navzájem
- skládankové učení
- modelování
Hodnocení žáků a příprava na výuku
- možnosti hodnocení žákovy práce (kriteriální, popisné, posuzující)
- jak vytvořit přípravu pro práci s textem
IV. část
Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
- základní zásady tvorby testových úloh
- rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou, zvláštnosti vývoje úloh včetně možnosti kumulace úloh k jednomu textu
- využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání)
- praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností s využitím nespecifických textů
Kód:14-44-G31
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Blanka Staňková, Mgr. Zdeněk Petržela, Mgr. František Brož
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:4000 Kč
Délka:32 hod.
Poznámka:Kurz naplněn, přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 09.11.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 10.11.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Čt 23.11.2017   09:00-16:00 (3. díl)
Čt 07.12.2017   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Praha