VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ

Seminář je zaměřen na problematiku společného vzdělávání a pedagogickou podporu žáků s poruchou autistického spektra a s narušenou komunikační schopností v běžné škole.
Obsah – témata:
1. část - Žák s PAS a možnosti pedagogické podpory
První část semináře vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění žáků s poruchou autistického spektra a s narušenými komunikačními schopnostmi a objasní projevy jejich chování. Účastníci budou seznámeni i s obecnými možnostmi pedagogické podpory těchto žáků.
I. Poruchy autistického spektra a jejich projevy, poruchy komunikačních schopností
- popis jednotlivých typů postižení z okruhu poruch autistického spektra: dětský autismus - časný infantilní autismus, Kannerův syndrom, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiná dezintegrační porucha v dětství - infantilní demence, hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
- projevy jednotlivých typů postižení z okruhu poruch autistického spektra
- poruchy komunikačních schopností – stručná charakteristika vývoje řeči a projevy v jednotlivých stupních postižení, základní terminologie
II. Pedagogická podpora žáků s PAS a s narušenými komunikačními schopnostmi
- formy podpory, možnosti podpory
- strategie podpory, strukturované plánování
- možnosti podpory prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace
- verbální a neverbální komunikace
- komunikace s pomůckami, bez pomůcek
- vizualizace
- stupně postižení – stupně pedagogické podpory
- metody práce
- prognóza vzdělávací perspektivy z pohledu stupně postižení
- zkušenosti dobré praxe
- diskuze, návrhy řešení vznesených dotazů
2. část - Vzdělávání žáka s PAS v běžné škole
Druhá část bude věnována významné roli školního poradenského pracoviště a přiblíží možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se znevýhodněním tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině.
I. Školní poradenské pracoviště, jeho povinnosti a kompetence
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře žáků s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi
- role jednotlivých poradenských pracovníků - kdo a proč tvoří tým
- plán poradenských služeb školy
- informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb ve škole
- efektivní nastavení spolupráce mezi ŠPP a školským poradenským zařízením
- efektivní nastavení spolupráce s rodinou žáka
- práce s třídním kolektivem při podpoře žáka s PAS
II. Realizace podpůrných opatření jako týmová spolupráce pedagogického sboru
- vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s PAS a jeho pravidelné vyhodnocování
- využití dalších podpůrných opatření, zvláště asistenta pedagoga, hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče (nácviky sociálních a komunikačních dovedností)
- práce s třídním kolektivem
- role asistenta pedagoga u žáka s PAS a jeho spolupráce s učiteli
- spolupráce s rodinou
- hodnocení žáků s PAS
- kariérové poradenství pro žáky s PAS
- příklady ze školní praxe
- diskuze, návrhy řešení vznesených dotazů
Kód:14-53-R31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, víceletých G a počátečních ročníků SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 12.10.2017   09:00-16:00
2. díl:Čt 19.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251