VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné škole

Vzdělávací program je zaměřen na získání ucelených informací pro realizaci podmínek společného vzdělávání na základní škole. Program je koncipován do dvou částí, první je informativní a seznámí účastníky s podstatou systémových opatření pro společné vzdělávání, druhá se zabývá vlastní praktickou aplikaci společného vzdělávání ve škole se zdůrazněním potřeby rozvíjení týmové spolupráce školního poradenského pracoviště a pedagogického sboru tak, aby škola jako celek funkčně podporovala vzdělávání žáků se SVP.
Obsah – témata:
I. část - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na společné vzdělávání
Klíčové principy inkluzivního vzdělávání
Právní rámec
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- přehled podpůrných opatření
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
Základní vzdělávání od 1. 9. 2016
- vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9
- práva a povinnosti zákonných zástupců ve vzdělávání žáků
- vzdělávání žáků podle RVP ZV
- využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- příklady podpůrných opatření 1. stupně
- role školského poradenského pracoviště (ŠPP)
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)
Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- role školy a školských poradenských zařízení (ŠPZ)
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
- úloha asistenta pedagoga a další personální podpory
Zásady financování společného vzdělávání
- financování
- výkaznictví
Doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
- nutné úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV
- analýza možností školy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- revize plánu DVPP
- zpracování Plánu poradenských služeb školy
- využití OP VVV - projektů zjednodušeného vykazování („šablony“)

II. část - Společné vzdělávání jako týmová spolupráce pedagogů
Společné vzdělávání a RVP, ŠVP
- změny v RVP a jejich dopad na školy
- zásady pro změny a úpravy ŠVP
Systém podpůrných opatření
- aplikace podpůrných opatření 1. až 5. stupně – přehled a vysvětlení
- plán pedagogické podpory (PLPP) a jeho uplatnění v praxi
- individuální vzdělávací plán (IVP), jeho sestavování, úpravy a vyhodnocování
- asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent a další personální podpora
- další podpůrná opatření (hodiny pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče)
Poradenské služby školy a školských poradenských zařízení
- poradenské služby a jejich účel
- školská poradenská zařízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor poradenských služeb školy
Postup při poskytování poradenských služeb ve ŠPZ a ŠPP
- písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření ve škole
- plán poradenských služeb školy a jeho sestavování
- spolupráce školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, spolupráce ŠPZ a ŠPP s rodinou
- doporučení školského poradenského zařízení
- revize doporučení
- evidence žáků se SVP (matrika a výkaznictví)
- metodická podpora ŠPZ školám
- poradenské služby a jejich účel
Konkrétní příklady naplňování podpůrných opatření ve škole
- vytváření PLPP + konkrétní kazuistika z praxe
- vytváření IVP + konkrétní kazuistika z praxe
- role poradenského pracovníka ŠPZ, poradenského pracovníka školy
- role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
- týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP a její nastavení
- kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
Kód:14-71-N21
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, doporučeno celým pedagogickým sborům.
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová
Cena:18000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Program na objednávku školy, plně obsazeno.
Termín konání:St 30.08.2017   08:15-15:30 (1. díl)
Čt 31.08.2017   08:15-15:30 (2. díl)
Místo konání:ZŠ Přerov nad Labem