VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace

Praktický seminář je zaměřen na klasifikaci poruch učení v závislosti na obsahu učiva matematiky a možnosti reedukace těchto poruch.
V první části se seminář zaměří na matematickou podstatu poruch učení a jejich včasnou pedagogickou diagnostiku. V druhé, praktické části se účastníci prostřednictvím modelových příkladů a praktických činností s pracovními listy zaměří na myšlenkové procesy, které probíhají v mozku žáka při práci s matematickými pojmy, a na přípravu cílené nápravy právě pro konkrétního žáka. Připomenuty budou specifické zásady práce s žákem s dyskalkulií a poruchami učení v matematice. Důraz bude kladen na postupy, které respektují matematické zákonitosti a které musí být použitelné i v dalším učivu. Poslední část semináře se bude věnovat problematice hodnocení žáků s poruchami učení.
Obsah – témata:
I. část – Poruchy učení v matematice
- specifické poruchy učení a další problémy související s poruchami učení
- klasifikace vzhledem k obsahu matematického učiva
- jak rozlišit poruchy učení v matematice, základní kritéria
- zásady práce s dyskalkulickým žákem
- pedagogická diagnostika příčin
II. část - Specifické zásady pedagogické práce s dyskalkulickým žákem, reedukace dyskalkulie a ukázky využití kompenzačních pomůcek a pracovních listů
- styl výuky žáka s poruchami učení v matematice a vhodná motivace
- formulování hlavních problémů žáka v matematice
- respektování logické výstavby matematiky a její specifičnosti
- pochopení základních pojmů a operací, generování základních pojmů na konkrétních modelech
- vyvozování pojmů i operací s čísly na základě vlastní manipulativní a myšlenkové činnosti dítěte
- navození „AHA efektu“ pro upevnění a zvnitřnění získaných informací a poznatků
- využití všech smyslů pro získávání matematických poznatků (zraku, hmatu, sluchu, pohybu)
- specifické komunikační cesty žáků, kterými se dobírají poznatků i jejich objevování
- porozumění a správné vyvození, hledaní vyváženosti mezi vyvozováním a drilem
- pamětné zvládnutí učiva a jeho míra
- význam využití vhodných her, využití projektového vyučování
- význam vedení diskuse s dítětem a kladení otázek
- zvyšování nároků na samostatnost a aktivitu dítěte
- tvorba vlastních materiálů
- tvorba příkladů a pomůcek, zapojení žáka
III. část - Hodnocení žáků s poruchami učení
- prevence školního neúspěchu
- potřeba neustálého úspěchu
- zvládnutí problematiky hodnocení
Kód:14-79-G51
Určeno:učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 1. části vzdělávacího programu Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny. (16 hod.).
Termín konání:St 23.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1