VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny

Vzdělávací program je zaměřen na podporu rozvoje matematické gramotnosti, a to především při výuce problematických témat učiva, kde využívá přístupů činnostního učení, a s ohledem na žáky se specifickými poruchami učení v matematice. Program klade důraz na praktické předvedení a nácvik metod a postupů, které mohou učitelé ve své praxi využít.
Obsah – témata:
1. část - Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace
Druhá část programu se věnuje specifickým poruchám učení v matematice. Zaměří se na matematickou podstatu poruch učení a jejich včasnou pedagogickou diagnostiku. V praktickém bloku se účastníci prostřednictvím modelových příkladů a praktických činností s pracovními listy zaměří na myšlenkové procesy, které probíhají v mozku žáka při práci s matematickými pojmy, a na přípravu cílené nápravy právě pro konkrétního žáka. Připomenuty budou specifické zásady práce s žákem s dyskalkulií a poruchami učení v matematice. Důraz bude kladen na postupy, které respektují matematické zákonitosti a které musí být použitelné i v dalším učivu. Poslední blok programu se bude věnovat problematice hodnocení žáků s poruchami učení.
I. Poruchy učení v matematice
- specifické poruchy učení a další problémy související s poruchami učení
- klasifikace vzhledem k obsahu matematického učiva
- jak rozlišit poruchy učení v matematice, základní kritéria
- zásady práce s dyskalkulickým žákem
- pedagogická diagnostika příčin
II. Specifické zásady pedagogické práce s dyskalkulickým žákem, reedukace dyskalkulie a ukázky využití kompenzačních pomůcek a pracovních listů
- styl výuky žáka s poruchami učení v matematice a vhodná motivace
- formulování hlavních problémů žáka v matematice
- respektování logické výstavby matematiky a její specifičnosti
- pochopení základních pojmů a operací, generování základních pojmů na konkrétních modelech
- vyvozování pojmů i operací s čísly na základě vlastní manipulativní a myšlenkové činnosti dítěte
- navození „AHA efektu“ pro upevnění a zvnitřnění získaných informací a poznatků
- využití všech smyslů pro získávání matematických poznatků (zraku, hmatu, sluchu, pohybu)
- specifické komunikační cesty žáků, kterými se dobírají poznatků i jejich objevování
- porozumění a správné vyvození, hledaní vyváženosti mezi vyvozováním a drilem
- pamětné zvládnutí učiva a jeho míra
- význam využití vhodných her, využití projektového vyučování
- význam vedení diskuse s dítětem a kladení otázek
- zvyšování nároků na samostatnost a aktivitu dítěte
- tvorba vlastních materiálů
- tvorba příkladů a pomůcek, zapojení žáka
III. Hodnocení žáků s poruchami učení
- prevence školního neúspěchu
- potřeba neustálého úspěchu
- zvládnutí problematiky hodnocení

2. část - Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení
První část se zaměří na metodickou podporu výuky problematických témat učiva a využití činnostního učení ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Cílem je přiblížit na modelových příkladech metody a formy práce, které využívají činnostního učení a motivují žáky prostřednictvím manipulativních činností k aktivnímu poznávání souvislostí a lepšímu pochopení matematických vztahů.
Účastníci budou pracovat s metodickými materiály vytvořenými v rámci projektu Matematika pro všechny.
I. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost
- využití přístupů činnostního učení, potlačení formálního učení
- manipulativní činnosti při výuce matematiky
- videosekvence s náměty manipulativních činností při výuce matematiky
- modelování rozvíjející matematickou gramotnost
- budování číselných oborů, vlastnosti čísel
- celek a část celku
- výrazy, rovnice, nerovnice
- geometrické modelování – vlastnosti rovinných útvarů, souměrnosti
II. Aritmetika a geometrie v jednom
- propojení geometrie a aritmetiky – aktivity motivující a rozvíjející dovednosti v širších souvislostech
- trojúhelníky, pravoúhelníky, n-úhelníky – obsahy rovinných útvarů
- dělitelnost v aritmetice a geometrii
- shodnost a podobnost - poměr
- tělesa a jejich vlastnosti
- orientace v prostoru
- fraktály (vytváření a význam)
Kód:14-90-G51
Určeno:učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Růžena Blažková, CSc., RNDr. Hana Lišková
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:St 23.01.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Po 04.02.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1