VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Individualizace vzdělávání v MŠ

Kurz je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, jež je propojena s osobnostně orientovanou výchovou a vzděláváním, které umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Účastníci se seznámí s efektivními nástroji individualizace vzdělávání včetně portfolia dítěte, které umožňuje učiteli získané informace o vývoji dítěte využít pro stanovení vhodných cílů podporujících rozvoj dítěte a volbu odpovídajících forem a metod práce.
Jednotlivá témata v každé části kurzu doplní praktické dílny nebo workshopy, kde si účastníci např. při práci s kazuistikou vyzkouší stanovení vhodných cílů podporujících rozvoj dítěte a volbu odpovídajících forem a metod práce. Prezentací vlastních zkušeností z praxe lektora i účastníků a jejich analýzou dojde ke vzájemnému obohacení a sdílení příkladů dobré praxe.
Obsah – témata:
1. Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ
- základní pojmy, individualizace
- různé přístupy při práci s dětmi
- portfolio jako forma individuálního přístupu a cílů – náměty, ukázky
- klíčové kompetence a jejich naplňování s ohledem na individualitu dětí
- podpora vnitřní diferenciace vzdělávání a individuální plánování vzdělávání
- spolupráce s rodiči
2. Individualizace v kontextu s psychomotorickým a sociálním vývojem dětí v MŠ
- přehled vývojových období dětí předškolního věku (psychomotorický a sociální vývoj)
- odchylky ve vývoji dětí (specifika problémů, rizika, nerovnoměrný psychomotorický a sociální vývoj)
- metody individuální práce s dětmi v různých vývojových obdobích a s dětmi s nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky
- orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením na např. PAS, ADHD apod.
3. Individualizace v osobnostním rozvoji dětí v MŠ - osobnostní, sociální a komunikativní oblast
- vývoj sociálních dovedností a emocí v souvislosti s věkem
- techniky a metody práce s dětmi
- specifika při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
- zkušenosti s vybranými pomůckami – Emušáci
- náměty pro dětské portfolio
- další inspirace (ČR, zahraničí)
4. Individualizace v období posledního roku před nástupem povinné školní docházky
- legislativní zakotvení pojmů
- klíčové kompetence a oblasti důležité pro zdravý rozvoj předškoláka
- specifika a rizika při práci s dětmi s nerovnoměrným vývojem
- představení pomůcek, kazuistik a konkrétních postupů a metod práce
5. Využití portfolia dítěte v mateřské škole, příklady dobré praxe MŠ
- vymezení pojmu portfolio
- typy portfolií
- založení portfolia, struktura portfolia - návaznosti na požadavky RVP PV/ŠVP (podle klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, očekávaných výstupů)
- obsah portfolia - konkrétní příklady
- funkce portfolia dítěte - konkrétní příklady
- možné způsoby práce s portfoliem v předškolním vzdělávání (dítě, pedagog, rodič) – průběžná práce během školního roku, konec školního roku - konkrétní příklady
- možnosti využití portfolia z MŠ v navazujícím stupni vzdělávání v 1. ročníku ZŠ
- zkušenosti ze zahraničí
Kód:14-91-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Helena Vlčková, Mgr. Sylvia Jančiová, Bc. Tereza Novotná, MA
Organizační garant:Pavla Langrová
Cena:5000 Kč
Délka:40 hod.
Termín zahájení:Pá 27.10.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 03.11.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Po 15.01.2018   09:00-16:00 (3. díl)
Pá 19.01.2018   09:00-16:00 (4. díl)
Čt 25.01.2018   09:00-16:00 (5. díl)
Termín ukončení:25.01.2018 09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1