VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivá geometrie - Magnetické stavebnice, 3D modelování

Dílny zaměřené na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Všechna témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přestup na 2. stupeň základní školy.
Jednotlivé moduly vzdělávacího programu budou vedeny formou dílny, teoretické znalosti budou vyvozovány prostřednictvím zvolených praktických činností (přirozeným způsobem dochází k formulování definic geometrických pojmů), které rozvíjí nejenom prostorovou inteligenci v rovině a prostoru, ale také technické myšlení, pohybovou zručnost žáků (hrubou i jemnou motoriku), povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Obsahová struktura programu:
MODUL 1 - Magnetické stavebnice a geometrie
Magnetické stavebnice skrývají velký didaktický potenciál prostřednictvím manipulativních činností se účastníci seznámí s možnostmi jejich využití ve výuce na základní škole a ověří si, že se mohou stát plnohodnotnou pomůckou pro získávání nových poznatků v geometrii.
Obsah – témata:
- n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
- kruh a jeho části
- úhel, měření úhlu
- pokrývání roviny
- symetrie v rovině
- krychle a její sítě
- hranoly, jehlany, kužele, válce, koule
- symetrie v prostoru
- pravidelné mnohostěny
- polopravidelné mnohostěny
- složené prostorové útvary
MODUL 2 - Modely základních prostorových útvarů - 3D modelování
Modul se zaměří na ukázky možností podpory prostorové představivosti při výuce stereometrie prostřednictvím modelování. Pro 3D modelování budou použity metody práce s modelínou, papírem a polystyrenem.
Obsah – témata:
- krychle
- kvádr
- trojboký jehlan
- pětiboký jehlan
- šestiboký hranol
- obecné hranoly
- závěrečná reflexe, vyhodnocení
Účastníci obdrží výběr metodických materiálů z publikace Tvořivá geometrie 1- Modely základních prostorových útvarů a budou s nimi v průběhu dílny pracovat. Metodické materiály i náměty z uvedené publikace je možné dále volně využívat v hodinách geometrie ve škole.
Kód:14-92-G61
Určeno:učitelům matematiky na 1. a 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Po 03.06.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Út 04.06.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1