VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání

Vzdělávací program je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu ve škole prostřednictvím individualizace výuky a cílené práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky mimořádně nadanými a s jejich začleňováním do vzdělávání.
Účastníci si prohloubí a rozšíří teoretické poznatky a posílí své dovednosti a profesní kompetence pro aplikaci aktivizujících forem vyučování, které umožňují individualizaci výuky a optimálně zohledňují specifické vzdělávací potřeby žáků s handicapem i žáků mimořádně nadaných.
Vzdělávací program obsahuje čtyři tematické bloky:
1. Přístupy ke vzdělávání v současné škole
Příprava učitelů na neustále se proměňující podmínky vzdělávání, zdůvodnění a vysvětlení potřeby změn ve vzdělávání a vybavení učitele základními znalostmi pro úspěšné zvládnutí individualizace výuky.
Obsah - témata:
- aktuální změny a problémy vzdělávání
- strategie vzdělávání v současné škole
- profesní kompetence učitele
- cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení
- pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
2. Osobnostní předpoklady učitele – role učitele v současné škole
Účastníkům budou nabídnuty různé pohledy na autoritu a možnosti získání a udržení autority. Interaktivními metodami si účastníci vytvoří náhled na své osobnostní předpoklady a svůj vlastní postoj k žákům.
Obsah - témata:
- nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci škole v souvislosti se změnami ve školství i ve společnosti
- jaký je současný žák a jak se mění role současného učitele
- teorie transakční analýzy - vnitřní dynamika osobnosti
- sebereflexe učitele a mapování osobních možností
- jak rozvíjet svůj osobnostní a psychosociální profil
- jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky
3. Metody a formy práce učitele a možnosti individualizace výuky
Dovednosti a kompetence učitelů, prostřednictvím kterých rozpoznají styly učení žáků, zjistí jejích učební potřeby, a mohou tak přizpůsobit svůj učební styl potřebám třídy i jednotlivců. Tematický blok je zaměřen na rozvoj dovedností učitele pracovat aktivizujícími metodami a formami práce ve výuce. Jedná se o metody problémového charakteru, projektovou výuku, didaktické hry, metody zážitkové pedagogiky. Nedílnou součástí obsahu kurzu je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, párovou výukou, různými formami individualizované práce s žáky. Účastníci získají dovednost formulovat kritéria hodnocení a indikátory výkonu žáků pro předměty své aprobace a pro potřeby individuálního přístupu k žákovi.
Obsah - témata:
- styly učení žáka i učitele - diagnostika vyučovacího stylu učitele a učebního stylu žáka v podmínkách školního prostředí
- základní metody, formy práce a jejich dělení - aplikace jednotlivých základních metod ve výuce, princip a různé způsoby využití
- aktivizující metody a formy práce v současné škole – obecné zásady interaktivní výuky, výhody a nevýhody skupinové práce, možnosti využití v rámci individualizace výuky
- od skupinové práce ke kooperativnímu učení - obecné zásady, základní techniky, role učitele i žáka při kooperativním učení
- hodnocení vzdělávání v současné škole - školní pravidla pro hodnocení a klasifikaci, hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Individualizace výuky – výuka žáků se SVP a žáků nadaných
Možnosti zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individualizace přístupu k těmto žákům při výuce.
Pozornost bude věnována pedagogické diagnostice, metodice práce s žáky se SVP, specifickým zásadám přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu.
Obsah - témata:
- problematika speciálních vzdělávacích potřeb
- organizace a možnosti individualizovaného vzdělávání žáků se SVP - podpůrná opatření pro potřeby integrace žáků, pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení, SPU a VPCH
- možnosti individualizované práce ve vyučovacích hodinách u žáků se SVP, postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů
- využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání
- individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti
- výuka žáků nadaných
Kód:14-H7-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení.
Lektor:Mgr. Miroslav Jiřička, RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:32 hod. (4x8)
Poznámka:1. a 2. díl je zároveň nabízen jako 16ti hodinový kurz -
Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole
3. a 4. díl je zároveň nabízen jako 16ti hodinový kurz –
Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka
žáků se SVP
Termín konání:Čt 11.04.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 12.04.2019   09:00-16:00 (2. díl)
St 17.04.2019   09:00-16:00 (3. díl)
St 24.04.2019   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1