VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence

Vzdělávací program je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky s deficitem pozornosti.
Obsah semináře se věnuje nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Obsah – témata:
1. část - Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti a pedagogická podpora na ZŠ
První část semináře vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti a objasní možné projevy jejich chování. Účastníci budou seznámeni i s obecnými možnostmi pedagogické podpory těchto žáků.
I. Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti
- základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti
- odborná terminologie
- vývojová diagnostika
- vliv na chování a rozhodovací procesy
II. Pedagogická podpora hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti
- analýza doporučení ze školského poradenského zařízení a plánování realizace podpůrných opatření
- diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
- formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště s pedagogy na základě doporučení školského poradenského zařízení
- optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v předškolním věku
- význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
- význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
- rozbor příkladů z praxe, zkušenosti dobré praxe
- diskuze, návrhy řešení vznesených dotazů
2. část - Týmová spolupráce ve škole při podpoře hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti
Druhá část přiblíží možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se znevýhodněním tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině, a roli školního poradenského pracoviště při poskytování podpory ve školním prostředí.
I. Školní poradenské pracoviště, jeho povinnosti a kompetence
- školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře žáků s ADHD
- role jednotlivých poradenských pracovníků - kdo a proč tvoří tým
- plán poradenských služeb školy
- informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb ve škole
- efektivní nastavení spolupráce mezi ŠPP a školským poradenským zařízením
- efektivní nastavení spolupráce s rodinou žáka
II. Realizace podpůrných opatření jako týmová spolupráce pedagogického sboru
- vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s hyperaktivitou a jeho pravidelné vyhodnocování
- využití dalších podpůrných opatření, zvláště asistenta pedagoga, hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče
- práce s třídním kolektivem při podpoře žáka s hyperaktivitou
- role asistenta pedagoga u žáka s hyperaktivitou a jeho spolupráce s učiteli
- spolupráce s rodinou
- hodnocení žáků s hyperaktivitou
- kariérové poradenství pro žáky s hyperaktivitou
- příklady ze školní praxe
- diskuze, návrhy řešení vznesených dotazy
Kód:14-H9-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, víceletých G a počátečních ročníků SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 06.06.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 07.06.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1