VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základy kariérového poradenství pro učitele ZŠ

Základní kurz kariérového poradenství je určen všem pedagogům ZŠ, kteří se chtějí seznámit s kariérovým poradenstvím. Úvodní část kurzu tvoří základní informace o metodách kariérového poradenství, o volbě povolání, o trhu práce a informačních zdrojích. V další části kurzu se jedná o specifikaci kariérového poradenského procesu, poradenského rozhovoru a kariérového plánování s cílem získání základních kariérových informací
Obsah – témata:
Modul 1 (4 hod.)
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
- metody kariérového poradenství a jejich použití v rámci kariérového poradenství pro žáky
- volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
- volba povolání a příprava na vstup na trh práce
- trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance žáků a zvýšení šancí na uplatnění žáka

Modul 2 (4 hod.)
- motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků - vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
- zdroje informací - ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz, Europass
- volba střední školy s ohledem na zdravotní stav a zdravotní omezení – obory vyžadující lékařské posouzení poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci

Modul 3 (4 hod.)
- teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
- kariérové informace a okruhy kariérových informací
- základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
- poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje žáka – zahájení, realizace a kontrola
- poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou

Modul 4 (4 hod.)
- poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
- poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
- tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
- charakteristika postupu při posilování motivace žáka
- kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
- možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování
Kód:14-J8-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, výchovným poradcům ZŠ, kariérovým poradcům ZŠ
Lektor:RNDr. Petr Pokorný, Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Pá 01.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
So 02.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1