VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzdělávací kurz Kariérové poradenství pro učitele SŠ je určen všem středoškolským pedagogům, kteří chtějí získat komplexní informace o možnostech kariérového poradenství, jež může pomoci žákům při rozhodování o otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry.
Obsah – témata:
Modul 1
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
- vzdělávací oblast Člověk a svět práce (G) a průřezové téma Člověk a svět práce (SOŠ) - aktuální realizace
- volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
- příprava na vstup na trh práce, trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance absolventů a zvýšení šancí na uplatnění absolventa
- adaptační procesy – adaptace absolventa do terciéru (VOŠ, VŠ) nebo na přechod ze školy do zaměstnání, pracovní adaptace, sociální adaptace
- možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia
Modul 2
- jak se připravit na soukromé podnikání – klíčové pojmy, předpoklady pro podnikání, formy podnikání, v čem podnikat, podnikatelský záměr, administrativa
- zdroje informací – přehled informačních zdrojů pro učitele, žáky, rodiče
-kompetence na trhu práce a jejich využití – centrální databáze kompetencí
- ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz
- Europass, NCE, Eurem – Europass jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností
- poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb absolventy
- možnosti dalšího vzdělávání
Modul 3
- teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
- kariérové informace a okruhy kariérových informací
- základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
- poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje klienta – zahájení, realizace a kontrola
- poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou
Modul 4
- poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
- poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
- tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
- charakteristika postupu při posilování motivace klienta
- kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
- možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování
Modul 5
- základní zdroje kariérových informací, práce se zdroji
- možnosti využití zdrojů kariérových informací žáky
- garance kariérového poradenství v ČR, aktéři garance kariérového poradenství
- základní právní normy pro kariérové poradenství
- realizace kariérového poradenství, zaměření realizátorů a jejich činnost
- spolupráce realizátorů kariérového poradenství, spolupracující instituce, příklady z praxe
Modul 6
- vzdělávací oblast Člověk a svět práce a průřezové téma Člověk a svět práce – aktuální realizace
- konkretizace vzdělávání – typy škol (obory, kurzy, uplatnění)
- poradenské aktivity a plánování (např. školní aktivity zaměřené na žáka, rodiče žáků a veřejnost)
- příklady základní pomoci kariérového poradenství – tvorba životopisu, pravidla při vytváření motivačního dopisu
- příklady dobré praxe a s tím související příklady činnosti z oblasti kariérového poradenství
Kód:14-K1-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům SŠ, kariérovým poradcům SŠ
Lektor:RNDr. Petr Pokorný, Mgr. Kateřina Lesová, PhDr. Iva Stefanová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Termín konání:Pá 01.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
So 02.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Pá 22.03.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1