VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program se zaměřuje na školní zralost a školní připravenost jako důležitou podmínku budoucí školní úspěšnosti. Z pohledu školské koncepce zaměřené na inkluzi nabývá tato tematika velké důležitosti, protože včasná pedagogická podpora dítěte v předškolním vzdělávání může napomoci k omezení velkého počtu odkladů povinné školní docházky.
V teoretické části se seminář věnuje obecnému vymezení problematiky podle současného stavu poznání v této oblasti a nezbytnému právnímu kontextu. V praktické části se zaměří na pedagogickou diagnostiku a konkretizuje jednotlivé kompetence předškolního dítěte a oblasti školní zralosti a připravenosti na úrovni jednotlivých očekávaných výstupů v rámci vzdělávacích oblastí formou popisu optimální úrovně, která je považována pro děti na konci předškolního vzdělávání jako žádoucí. Seminář také zprostředkuje pedagogům metodiku podpory a rozvoje těchto kompetencí při předškolní přípravě dětí v rámci pedagogického procesu v praxi mateřských škol. Pozornost bude věnována i zápisu k povinné školní docházce a možnostem a formám spolupráce mateřské školy s rodinou. Ve všech částech bude věnována pozornost i specifickým opatřením a postupům u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Obsah – témata:
I. část – Školní zralost
- vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost
- oblasti školní zralosti
- zahájení povinné školní docházky
- odklad povinné školní docházky, právní vymezení
- posuzování školní zralosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
II. část – Kompetence předškolního dítěte – workshop s aktivním zapojením účastníků
- kompetence předškolního dítěte a jejich podpora a rozvoj:
- motorika, grafomotorika
- pravolevá a prostorová orientace
- zrakové vnímání, zraková paměť
- sluchové vnímání, sluchová paměť
- početní a předpočetní představy
- vnímání času
- pozornost a pracovní tempo, paměť
- řeč
- všeobecné znalosti
- sociální a emocionální zralost
- posuzování kompetencí předškolního dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
- zajištění podpůrných opatření
III. část – Školní připravenost a spolupráce s rodinou dítěte
- oblasti školní připravenosti
- ukázky konkrétních podpůrných materiálů, pomůcek a činností
- spolupráce mateřské školy s rodinou – formy a možnosti spolupráce
- spolupráce mateřské školy s rodinou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
- vymezení práv a povinností
- spolupráce se školským poradenským zařízením
- shrnutí, diskuse, otázky a odpovědi
Kód:14-O6-L61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 21.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954