VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2018/19 - 2019/20) - zahájeno v září 2018 - probíhající kurz

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Tematické okruhy:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Sociálně nežádoucí jevy
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
Po celou dobu studia je zajištěna e- learningová podpora.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.
Kód:19-09-G51
Určeno:pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., druh aprobace není rozhodující
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:18000 Kč
Délka:250 hod.
Poznámka:Termíny výuky pro školní rok 2018/2019: 20.09., 11.10., 01.11., 29.11., 13.12., 17.01., 14.02., 28.02., 21.03., 04.04., 09.05., 30.05., 13.06.
Termín zahájení:Čt 20.09.2018   09:00-16:00
Termín ukončení:06/2020 
Místo konání:Praha 1 - Nové Město, Pštrossova 202/15