VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Doplňující didaktické studium německého jazyka - zahájení únor 2018

Doplňující didaktické studium německého jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky německého jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.
Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny:
1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.
2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.
3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
9. Fonetika a výslovnost.
10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě.
11. Využití ICT ve výuce.
12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky ve výuce.
13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků.
14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších.
15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.
Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.
Kód:19-13-U31
Určeno:budoucím učitelům němčiny ZŠ a SŠ s ukončeným magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na VŠ, znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.
Lektor:lektoři KCV a Jazykové školy Plzeň
Organizační garant:VISK – organizační garance: PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz, KCVJŠ Plzeň – odborná garance: Mgr. Kateřina Caisová, 731 410 137, caisova@kcvjs.cz
Cena:6 990 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Kurz bude realizován ve spolupráci s KCVJŠ-Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň. Účastníci obdrží osvědčení vystavené KCVJŠ Plzeň, které je držitelem akreditace tohoto kurzu.
Kurz bude zahájen v únoru 2018 (termín bude upřesněn), ukončen bude v červnu 2018, výukovým dnem bude SOBOTA, vždy od 9.00 do 16.00 hod. (celkem 8 sobotních celodenních seminářů).
Termín zahájení:? 02/2018   
Termín ukončení:06/2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1