VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

AKCE NA ZAKÁZKU - ŠABLONY – nabídka programů zaměřených na inkluzi pro pedagogické sbory škol a školských zařízení zapojených do Šablon I, II

Níže uvádíme přehled seminářů zaměřených na inkluzi pro pedagogické sbory škol a školských zařízení v rámci tzv. šablon, které je možné realizovat na zakázku přímo v prostorách objednavatele či na jiném smluveném místě.
Nabídka bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálními vzdělávacími programy, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním požadavkům škol.

SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.

Přehled programů DVPP zaměřených na inkluzi v rozsahu 8 hod.:

21-20 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi / 8 hod.
21-21 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor / 8 hod.
21-22 Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole / 8 hod.
21-23 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole / 8 hod.
21-24 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami / 8 hod.
21-25 Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra / 8 hod.
21-26 Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole / 8 hod.
21-27 Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy / 8 hod.
21-28 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga / 8 hod.
21-29 Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga / 8 hod.
21-30 Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ / 8 hod.
21-31 Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ / 8 hod.
21-32 Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ / 8 hod.
21-33 Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ / 8 hod.
21-34 Žák z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v běžné škole / 8 hod.
21-35 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole / 8 hod.
21-36 Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory / 8 hod.
21-37 Žák s tělesným postižením v běžné škole / 8 hod.
21-38 Žák se zrakovým postižením v běžné škole / 8 hod.
21-39 Žák se sluchovým postižením v běžné škole / 8 hod.
21-40 Žák s mentálním postižením v běžné škole / 8 hod.
21-41 PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi / 8 hod.
21-42 Vzdělávání nadaných žáků na základní škole / 8 hod.
21-43 Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích / 8 hod. (v Šablonách I do šablony inkluze pro ped. sbor pouze pro ZŠ, u SŠ patří komunikační témata do šablony osobnostně sociální rozvoj)
21-44 Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem / 8 hod. (v Šablonách I do šablony inkluze pro ped. sbor pouze pro ZŠ, u SŠ patří komunikační témata do šablony osobnostně sociální rozvoj)
21-50 Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace / 8 hod.
21-51 Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků / 8 hod.
21-57 Bezpečné klima třídy interaktivně / 8 hod.
21-74 PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi / 8 hod.
21-76 Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování / 8 hod. (v Šablonách I do šablony inkluze pro ped. sbor pouze pro ZŠ, u SŠ patří komunikační témata do šablony osobnostně sociální rozvoj)

MŠ – není šablona pro pedag. sbor – následující semináře lze využít v Šablonách II pro případ zakázkové realizace většího počtu šablon pro ped. pracovníky (min. 12 osob)– 8 hod. – inkluze (šablona 2.I/6):
21-02 Nadané dítě v předškolním věku / 8 hod.
21-03 Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole / 8 hod.
21-04 Dítě s potřebou podpůrných opatření v mateřské škole / 8 hod.
21-05 Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán – nástroje individualizace vzdělávání v MŠ / 8 hod.
21-16 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku / 8 hod.
21-17 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole / 8 hod.
21-18 Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole / 8 hod.
21-19 Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ / 8 hod.

Kromě programů zaměřených na inkluzi je možné jako zakázkové semináře přímo v prostorách školy, školského zařízení realizovat i další akreditované programy a semináře v rámci dalších šablon a v různém rozsahu, pokud bude skupina účastníků minimálně 12 pedagogů.
Seznam akreditovaných programů VISK pro jednotlivé šablony najdete přehledně v oboru 14 Programy doporučené pro šablony - odkaz 14-01-G61Programy DVPP doporučené pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a ŠZ.
Kód:21-01-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům - pedagogickým sborům škol a školských zařízení zapojených do Šablon I, II
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz)
Cena:14000-21500 * Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba 14000 - 21500 Kč - konečná smluvní cena se odvíjí od počtu účastníků semináře. Při spojení více škol poměrná částka z ceny.
8 hod. – 14000/do 15 úč., 15500/16–25 úč., 17000/26–35 úč., 18500/36–45 úč., 20000/46–50 úč., 21500/nad 50 úč.
Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:Ve škole objednavatele