VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole

Seminář je zaměřen na přiblížení specifik práce s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu poruchy autistického spektra (PAS) a dalších vybraných psychických onemocnění a na proces společného vzdělávání těchto žáků v běžné škole, tedy na možnosti podpory a naplnění jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Pozornost bude věnována i seznámení s novým posuzováním speciálních vzdělávacích potřeb z hlediska aktuálních změn ve školských právních předpisech (dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření).
Obsah semináře bude uzpůsoben realizaci pro celé pedagogické sbory škol, které s těmito žáky pracují. Předpokládá se tedy proškolení vedení školy, poradenských pracovníků školy, pedagogů i asistentů pedagoga, a to tak, aby se rozvinula týmová spolupráce ve škole při podpoře těchto žáků.
Obsah – témata:
Základní právní předpisy
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zvl. § 16 – 19
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (novela č. 197/2016)
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Podpůrná opatření při vzdělávání pro žáky s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
- systém podpůrných opatření 1. až 5. stupně - přehled
- plán pedagogické podpory (PLPP)
- individuální vzdělávací plán (IVP)
- asistent pedagoga (AP), sdílený asistent, školní asistent
- další podpůrná opatření
Specifika práce se žáky s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
- vymezení termínu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění
- dopad PAS nebo vybraných psychických onemocnění do výuky
- jedinec s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním v předškolním vzdělávání a jeho příprava na školní vzdělávání
- specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na 1. stupni základní školy
- specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na 2. stupni základní školy
- specifika vzdělávání a poskytování podpory žákům s PAS na střední škole
- specifika při přijímacím řízení žáků s PAS na střední školy a při ukončování studia na střední škole
IVP pro žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
- způsob tvorby IVP pro žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním – kazuistická forma
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP)
- organizace vzdělávání, úprava režimu výuky
- příprava edukačního prostředí v běžné základní/střední škole
- podpůrná opatření v jednotlivých stupních podpory
- využití pomůcek (didaktické pomůcky, speciální didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky)
Vyučovací proces, práce s třídním kolektivem a spolupráce s rodinou
- specifika práce asistenta pedagoga u žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním, náplň práce asistenta pedagoga a jeho spolupráce s pedagogy, poradenskými pracovníky školy i školských poradenských zařízení, s rodinou
- nejčastější problémy při vzdělávání žáků s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné základní/střední škole
- prevence výskytu problémového chování
- práce s třídním kolektivem (třídnické hodiny, spolupráce se školním psychologem, popř. metodikem prevence)
- nastavení spolupráce s rodinou žáka s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním
Kód:21-26-B61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, školských zařízení, doporučeno pedagogickým sborům
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:27500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 02.05.2019   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Benešov, Dukelská 1818