VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole

Seminář je zaměřen na základní teoretické poznatky vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole i na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj a vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci společného vzdělávání.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se specifiky práce při vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením a přiblížit takové formy výuky, které podporují postupný proces jeho sociálního začlenění do kolektivu třídy.
Obsah – témata:
Právní východiska
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
- přehled podpůrných opatření
- základní vzdělávání od 1. 9. 2016
- vzdělávání žáků podle RVP ZV – využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
- úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV
- role školy a školských poradenských zařízení
Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole
- základní charakteristika žáka s mentálním postižením (terminologie, stupně, etiologie)
- organizace vyučování, úprava prostředí
- didaktické metody a formy práce (např. význam systematického procvičování smyslového vnímání a prostorové orientace vždy v konkrétních situacích, význam využívání názorných, pracovních a manipulativních metod atd., respektování principu individuálního přístupu…)
- úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné vyhodnocování)
- hodnocení
- pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy
- sociální začlenění žáka s mentálním postižením do kolektivu třídy
- personální zajištění
Specifika vzdělávání žáků s kombinovanými vadami na základní škole
- organizace vyučování, úprava prostředí
- didaktické metody a formy práce
- úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné vyhodnocování)
- hodnocení
- pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy
- personální zajištění – asistent pedagoga a další personální podpory
- sociální začlenění žáka s kombinovanými vadami do kolektivu třídy
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga
- pracovní náplň, spolupráce s pedagogem
- dodržování jednotného postupu při využívání metod a vyučovacích forem
- dodržování didaktických zásad
- komunikace s rodiči
Kód:21-41-S31
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ a MŠ Dobrovice
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku ZŠ a MŠ Dobrovice, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 29.09.2017   08:00-14:30
Místo konání:ZŠ a MŠ Dobrovice, Komenského 46, Dobrovice