VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Vzdělávací program je zaměřen na změny a nové požadavky na práci školních metodiků prevence (ŠMP) v důsledku novelizace vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (v r. 2016) – především na zřizování školních poradenských pracovišť (ŠPP) a změny ve vedení povinné dokumentace školního metodika prevence. Dále na povinnosti ŠMP vyplývající z metodického doporučení a metodických pokynů MŠMT, souvisejících s prevencí rizikového chování.
Program se uskuteční ve dvou částech. Přibližně měsíční přestávku mezi oběma částmi využijí školy ke zmapování aktuální situace ve škole, k realizaci základních podmínek pro práci školního metodika prevence a k formulování dotazů, které budou řešeny v závěrečné části programu.

Obsah – témata:
I. část – Školní poradenské pracoviště a školní metodik prevence 8 hod.
- novelizace vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláškou č. 197/2016 Sb.
- role školního metodika prevence z pohledu požadavků dle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky
- aktuální terminologie
- systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků
- školní poradenské pracoviště
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- aktuální novinky od 1. 9. 2016 a nové požadavky na práci ŠMP a jeho spolupráci v týmu školního poradenského pracoviště, informace o potřebách dalšího vzdělávání pro jednotlivé pozice v pedagogickém sboru a vedení škol s aspektem na podporu spolupráce pedagogů se ŠMP při plánování a realizaci preventivních aktivit
- program poradenských služeb ve škole- jeho sestavení náležitosti: popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků v ŠPP, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
- specifika práce ŠMP ve ŠPP - práce s žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, práce s žáky s výchovnými či vzdělávacími potřebami a budování příznivého klimatu ve škole (návaznost na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)
- diskuze, odpovědi na otázky
II. část – Další povinnosti školního metodika prevence 8 hod.
- povinnost vykazovat standardní činnosti ŠMP:
a) metodické a koordinační činnosti
b) informační činnost
c) poradenské činnosti
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržených a realizovaných opatření
- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
- minimální preventivní program, školní program proti šikanování
- standardy primární prevence rizikového chování
- diskuze, odpovědi na otázky
Kód:23-01-S22
Určeno:školním metodikům prevence, kteří dosud neabsolvovali specializační studium.
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Původní termín 2. dílu (21.06.2017) byl ze závažných důvodů přesunut na 15.09.2017.
Určeno pouze pro školní metodiky prevence ze Středočeského kraje (ŠMP, kteří dosud neabsolvovali specializační studium).
Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního řízení MŠMT na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.
Termín konání:St 29.03.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 15.09.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456