VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akreditace pro rekvalifikaci

Školy mohou realizovat rekvalifikace v oborech, které má škola zařazeny ve školském rejstříku.
Pokud chce škola realizovat rekvalifikace i v oboru, který nemá zařazen ve školském rejstříku, musí získat akreditaci pro realizaci rekvalifikace u příslušného ministerstva.

Postup pro získání akreditace

 • škola musí na MŠMT podat žádost o akreditaci vzdělávacího programu k pořádání rekvalifikačního kurzu
 • žádost o akreditaci se podává na předepsaném formuláři včetně všech náležitostí

V žádosti musí být:

 • identifikační údaje žadatele
 • doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka ve výši 1 000 Kč za každou akreditaci)
 • doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb
 • název rekvalifikačního programu a pracovní činnosti, pro které bude rekvalifikace poskytována
 • vstupní požadavky, forma vzdělávání, metody výuky a vyučovací jazyk
 • profil absolventa
 • způsob ověření získaných znalostí a dovedností, složení zkušební komise
 • učební plán
 • učební osnova
 • popis praktické výuky včetně informací o jejím organizačním zabezpečení
 • seznam literatury
 • jméno a příjmení garanta kurzu
 • údaje o odbornosti, kvalifikaci lektorů
 • informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání
 • vyplněný vzor osvědčení o rekvalifikaci
 • rekvalifikace může být realizována až po udělení akreditace
 • škola musí realizovat rekvalifikace v souladu s udělenou akreditací MŠMT – musí tedy dodržovat všechny náležitosti stanovené v žádosti o akreditaci, dle které byla akreditace udělena
 • MŠMT akredituje pouze kurzy, které vedou k pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (neakredituje tedy obory jako měkké dovednosti a jazykové či motivační kurzy)
 • žádosti se podávají písemně a to pouze v jednom výtisku
 • termín pro podání žádosti je vždy 15tého dne v měsíci, rozhodující je datum přijetí žádosti

Pokyny k formuláři žádosti ke stažení

Formulář žádosti ke stažení

Vybrané doplňující informace k žádostem o akreditaci

 • v žádosti musí být uvedeni minimálně dva a více lektorů, kteří rovnoměrně vyučují odbornou část vztahující se k dané pracovní činnosti (není tedy možné, aby například jeden lektor vyučoval pouze předmět Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a druhý lektor všechny ostatní předměty)
 • hodinová dotace teoretické a praktické výuky, je vždy uvedena na celé jednotky (nepřepočítává se na hodinový formát)
 • v učebních osnovách je možná max. nerozepsaná hodinová dotace pro předmět 20 hodin, při vyšší hodinové dotaci je nutno ji rozepsat po jednotlivých hodinách
 • kombinovaná forma výuky je možná pouze u pracovních činností, které nejsou řemeslnými, a to v poměru min. 30 % prezenční výuky a 70 % distanční výuky, tato forma je možná pouze u teoretické výuky
 • výstupem z rekvalifikačního kurzu směřujícího k profesní kvalifikaci je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti na vzdělávání, dalším možným výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace (zkouška před autorizovanou osobou) Osvědčení o získání profesní kvalifikace, kdy první z výše uvedených dokladů nenahrazuje druhý