VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Autorizace - vybrané informace pro školy, které se chtějí stát autorizovanou osobou

Informace vycházejí ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a jsou dostupné také na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK).

Autorizace

Autorizací se rozumí oprávnění udělovat osvědčení o získání profesní kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Autorizaci udělují autorizující orgány (ministerstva) na základě písemné žádosti dle zákona č. 179/2006 Sb.
Autorizace opravňuje k pořádání zkoušek ověřující profesní kvalifikaci.

Žádost o udělení autorizace

 • žádost se podává vždy na každou profesní kvalifikaci zvlášť
 • je možné žádat jen o takovou profesní kvalifikaci, pro kterou jsou schváleny kvalifikační a hodnotící standardy – lze zjistit na webových stránkách NSK
 • dále nutné zjistit, kdo je autorizujícím orgánem příslušné kvalifikace (které ministerstvo dané odvětví zastřešuje)
 • na stránkách příslušných ministerstev – autorizujících orgánů lze nalézt formulář vlastní žádosti, seznam příloh, které jsou k žádosti vyžadovány, a také bližší informace o podávání žádostí:

Ministerstvo pro místní rozvoj informace pro podávání žádostí
Ministerstvo zemědělství informace pro podávání žádostí
Ministerstvo průmyslu a obchodu informace pro podávání žádostí
Ministerstvo vnitra informace pro podávání žádostí
Ministerstvo práce a sociálních věcí informace pro podávání žádostí
Ministerstvo dopravy informace pro podávání žádostí

 • poplatek za každou jednotlivou autorizaci činí 1 500 Kč; za obnovení autorizace 500 Kč
 • příslušný autorizující orgán přijme žádost a do 30ti dnů (v případě splnění podmínek) vystaví žadateli (škole) autorizaci – škola se tak stává autorizovanou osobou, která je oprávněná realizovat zkoušky ověřující profesní kvalifikaci a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace
 • autorizace se udělují na dobu pěti let (poté je možné jejich obnovení)

Povinnosti autorizovaných osob

 • musí informovat příslušný autorizující orgán o všech změnách uvedených v žádosti o autorizaci včetně změn u autorizujícího zástupce po dobu platnosti autorizace (do 15 dnů ode dne, kdy ke změně dojde)
 • je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup, a to alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky
 • musí zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení autorizujícímu orgánu do 1 měsíce ode dne konání zkoušky a splnit další povinnosti spojené s konáním zkoušky

V případě porušení povinností autorizované osobě hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.

Základní informace k průběhu zkoušky ověřující profesní kvalifikaci

 • zkoušky realizuje autorizovaná osoba (škola)
 • zkoušejícím je autorizovaný zástupce autorizované osoby, případně zkušební komise ze dvou až tří členů, pokud to vyžaduje hodnotící standard dané profesní kvalifikace
 • autorizovaný zástupce je schválen v žádosti o autorizaci a může být ustaven pouze pro jednu autorizovanou osobu, nemůže být zároveň sám autorizovanou osobou pro stejnou profesní kvalifikaci
 • zkouška je veřejná, praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejně přístupná, pokud je to nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • zkoušení probíhá podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace
 • doba přípravy na zkoušku a doba stanovená pro vykonání zkoušky je vymezena v hodnotícím standardu
 • uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, pokud splní požadavky stanovené hodnotícím standardem
 • dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení, které vydává autorizovaná osoba
 • autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu zkoušky a výsledku zkoušky a do jednoho měsíce jej zašle spolu se stejnopisem vydaných osvědčení autorizujícímu orgánu

Autorizace zaniká:

 • zrušením či zánikem autorizované osoby
 • uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena
 • odnětím autorizace na základě:

  uvedení nepravdivých údajů v žádosti o autorizaci, nedodržování podmínek požadovaných k udělení autorizace, opakovaného či závažného porušení právních předpisů souvisejících s výkonem autorizované osoby, uplynutí dvou měsíců bez autorizovaného zástupce, žádosti o odnětí autorizace podané autorizovanou osobou

Zdroje informací:

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání