VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence - 2017

obrázek učitelka u tabule

V oblasti primární prevence Středočeský kraj dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže, které upevňují jejich sociální dovednosti a osobnostní předpoklady vedoucí k odolnosti před rizikovým chováním.
Kraj hraje významnou roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, poskytuje v této oblasti metodickou pomoc a zabezpečuje odborná setkání, konference, semináře.
Každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence v rámci kapitoly školství. Jedná se o finanční zdroj zaměřený přímo na financování projektů škol a školských zařízení. Věcně jde o zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění odborných seminářů pro metodiky prevence, realizaci cyklu proškolování školních týmů.

Středočeský kraj byl v roce 2017 zapojen i do dotačního řízení na podporu primární prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vzdělávací institut Středočeského kraje zrealizoval v rámci uvedeného dotačního řízení projekt Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Připraveny, nově akreditovány a zrealizovány byly inovativní programy pro 275 školních metodiků prevence zaměřené na aktuální změny a nové požadavky na jejich činnost z pohledu změn, které nastaly od 1. 9. 2016 (změny a nové požadavky na jejich práci v důsledku novelizace vyhl. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb.) a individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť.

Program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) absolvovalo celkem 63 absolventů specializačního studia. (Pouze cca 40% škol ve Středočeském kraji má školního metodika prevence (dále jen ŠMP, který absolvoval specializační studium.)

Dvoudílný 16 hodinový program Úloha ŠMP ve školním poradenském pracovišti absolvovalo celkem 88 účastníků.
(Program byl určen pro ŠMP bez specializačního studia.) 

Program Bezpečné klima a školní metodik prevence (6 hod.) absolvovalo celkem 131 účastníků. K programu byl vytvořen studijně metodický materiál, který po absolvování programu obdrželi všichni účastníci.

Pro převis přihlášených účastníků do projektu „Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence“ a pro jejich velký zájem o absolvování programu podpořil Středočeský kraj ze svého rozpočtu opakování konání programů Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách a Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti.
Vzdělávací programy absolvovalo dalších 38 školních metodiků prevence ze středočeských škol.

V rámci projektu byla vytvořena metodika Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence podporující začlenění tématu „Bezpečné klima“ do preventivních programů škol.

Více informací o projektu Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence najdete
v článku o projektu Bezpečné klima (metodika ke stažení).

Metodiku zatím využilo 395 škol.


Příklady dobré praxe:

Středočeská konference primární prevence

  • v posledních dvou letech reagovala na požadavky ze škol a v rámci těchto setkání připravila interaktivní tematické workshopy
  • účastníci velmi kladně hodnotili jejich průběh i obsah, ve zpětné vazbě opakovaně zaznívalo hodnocení: prožitek, nabídka technik, interaktivita, názorné ukázky a jejich rozbor, možnost vyzkoušet si sám techniky, vzájemná komunikace, řešení konkrétních situací, využitelnost poznatků v praxi, seznámení se s nabídkou aktivit primární prevence, které nabízejí neziskové organizace

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky (primární prevence)

  • semináře s tematikou primární prevence, které každoročně Středočeský kraj podporuje ze svého rozpočtu, jsou vždy plně obsazeny, účastníci velmi pozitivně hodnotí jejich obsahovou stránku, aktuálnost, propojení s praxí a erudovanost lektorského týmu

Aktuální informace o vzdělávacích programech primární prevence pro školy

Z rozpočtu Středočeského kraje jsou podpořeny a připraveny vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky ze středočeských škol bez účastnického poplatku – zdarma. Jedná se buď o programy pro jednotlivce, nebo programy na zakázku pro školy.

Pedagog v ohrožení – jak je možné účinně čelit projevům šikany (18. 1. 2018) – kapacita míst je naplněna, zapisujeme náhradníky, jednáme o dalším termínu pro opakování programu – Podrobné informace a možnost přihlášení:
Zapsané náhradníky budeme o dalším termínu informovat, jejich přihlášky budou do nového termínu převedeny.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (29. 1. 2018) – kapacita míst je naplněna, zapisujeme náhradníky, jednáme o termínu pro opakování programu v dalším pololetí. Podrobné informace a možnost přihlášení: .
Zapsané náhradníky budeme o termínu informovat, jejich přihlášky budou do nového termínu převedeny.

Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra (8. 3. 2018) – Podrobné informace a možnost přihlášení:

Strategie vyšetřování šikany I. (12. 4. 2018) – Podrobné informace a možnost přihlášení:

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí (18. 5. 2018) – Podrobné informace a možnost přihlášení:

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (20. 6. 2018) – Podrobné informace a možnost přihlášení:

Pro 1. pololetí školního roku 2018–2019 budou připraveny další volné programy pro jednotlivce (přihlašování od srpna 2018).

Programy na zakázku pro školy Středočeského kraje (6 hod.) :

  1. Strategie vyšetřování šikany I. (celkem pro 6 škol)
  2. Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže (celkem pro 2 školy)
  3. Základy krizové komunikace (celkem pro 4 školy)
  4. Bezpečné klima a školní metodik prevence (celkem pro 4 školy)
  5. Bezpečné klima na základní (střední) škole interaktivně (celkem pro 4 školy)

Podrobné informace a možnost přihlášení: (filtrujte si obor 20).
V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902